09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
patong holiday درجه هتل B.B
2940000 3170000 2420000
blue sky patong درجه هتل B.B
3080000 3330000 2580000
the brothers درجه هتل B.B
3110000 3450000 2580000
pj patong درجه هتل B.B
3140000 3510000 2610000
ashlee plaza درجه هتل B.B
3390000 3870000 3060000 2740000
ibis patong درجه هتل B.B
3430000 3990000 2740000
araya patong درجه هتل B.B
3650000 4310000 2990000 2960000
patong heritage درجه هتل B.B
3650000 4310000 2990000
royal paradise درجه هتل B.B
3710000 4430000 3310000 2900000
shanaya beach درجه هتل B.B
3740000 4500000 3340000 2960000
best western karon درجه هتل B.B
3750000 4500000 3340000 2860000
deevana plaza درجه هتل B.B
3870000 4730000 3470000 3020000
duangjitt درجه هتل B.B
3970000 4950000 3570000 3020000
fishermens درجه هتل B.B
3970000 4900000 3570000 3120000
patong merlin درجه هتل B.B
4030000 5070000 3630000 3020000
cassia phuket درجه هتل B.B
4060000 5090000 3660000 3120000
phuket graceland درجه هتل B.B
4290000 5540000 3890000 3050000
novotel patong درجه هتل B.B
4290000 5540000 3890000 3120000
notel karon درجه هتل B.B
4290000 5540000 3890000 3120000
thavorn beach درجه هتل B.B
4320000 5610000 3920000 3050000
millenium درجه هتل B.B
4380000 5730000 3980000 2920000
cape sienna درجه هتل B.B
4480000 5930000 4080000 2820000
marriott merlin beach درجه هتل B.B
4730000 6440000 4330000 3120000
hilton arcadia درجه هتل B.B
4830000 6630000 4430000 3250000
angsana درجه هتل B.B
4910000 6750000 4510000 3230000
amara phuket درجه هتل B.B
4990000 6950000 4590000 3120000
centara grand beach درجه هتل B.B
5170000 7270000 4770000 3230000
le meridien درجه هتل B.B
5360000 7650000 4960000 3100000
jw marriott درجه هتل B.B
5360000 7650000 4960000 3300000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2940000
نرخ اتاق 1 تخته
3170000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2420000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3080000
نرخ اتاق 1 تخته
3330000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2580000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
3450000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2580000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3140000
نرخ اتاق 1 تخته
3510000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2610000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
3870000
کودک با تخت
3060000
کودک بدون تخت
2740000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3430000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2740000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3650000
نرخ اتاق 1 تخته
4310000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2960000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3650000
نرخ اتاق 1 تخته
4310000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3710000
نرخ اتاق 1 تخته
4430000
کودک با تخت
3310000
کودک بدون تخت
2900000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3740000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
کودک با تخت
3340000
کودک بدون تخت
2960000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3750000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
کودک با تخت
3340000
کودک بدون تخت
2860000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3870000
نرخ اتاق 1 تخته
4730000
کودک با تخت
3470000
کودک بدون تخت
3020000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3970000
نرخ اتاق 1 تخته
4950000
کودک با تخت
3570000
کودک بدون تخت
3020000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3970000
نرخ اتاق 1 تخته
4900000
کودک با تخت
3570000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4030000
نرخ اتاق 1 تخته
5070000
کودک با تخت
3630000
کودک بدون تخت
3020000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4060000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
3660000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5540000
کودک با تخت
3890000
کودک بدون تخت
3050000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5540000
کودک با تخت
3890000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5540000
کودک با تخت
3890000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4320000
نرخ اتاق 1 تخته
5610000
کودک با تخت
3920000
کودک بدون تخت
3050000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4380000
نرخ اتاق 1 تخته
5730000
کودک با تخت
3980000
کودک بدون تخت
2920000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4480000
نرخ اتاق 1 تخته
5930000
کودک با تخت
4080000
کودک بدون تخت
2820000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4730000
نرخ اتاق 1 تخته
6440000
کودک با تخت
4330000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4830000
نرخ اتاق 1 تخته
6630000
کودک با تخت
4430000
کودک بدون تخت
3250000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4910000
نرخ اتاق 1 تخته
6750000
کودک با تخت
4510000
کودک بدون تخت
3230000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6950000
کودک با تخت
4590000
کودک بدون تخت
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5170000
نرخ اتاق 1 تخته
7270000
کودک با تخت
4770000
کودک بدون تخت
3230000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5360000
نرخ اتاق 1 تخته
7650000
کودک با تخت
4960000
کودک بدون تخت
3100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5360000
نرخ اتاق 1 تخته
7650000
کودک با تخت
4960000
کودک بدون تخت
3300000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور پوکت 4 مهر 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب 8 روز

تاریخ اعتبار

4 مهر 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2940000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Thai Airways


1 قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4 زمینه سفید و جدید، اصل و کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار، مشخصات فردی کپی کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب بانکی 1 ماه آخر موجودی به ازای هر نفر 5/000/000 تومان

پرواز با هواپیمایی Thai Airways اقامت هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ویزای تایلند، سیم کارت، بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان

: Air Line

Thai Airways
  • تور تایلند  4 شب پوکت و 3 شب بانکوک

    ,7 شب و 8 روز

    18 آبان

    قیمت : ,2750000تومان

    Qatar Airways

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved