09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Ibis Phuket Patong درجه هتل B.B

2900000 تومان

3395000 تومان

2850000 تومان

2415000 تومان

The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa درجه هتل B.B

2930000 تومان

3450000 تومان

2875000 تومان

2425000 تومان

Patong Heritage درجه هتل B.B

2930000 تومان

3450000 تومان

2875000 تومان

2425000 تومان

The Royal Paradise Hotel & Spa - Patong درجه هتل B.B

3015000 تومان

3625000 تومان

2955000 تومان

2450000 تومان

Hyatt Place Phuket Patong درجه هتل B.B

3105000 تومان

3800000 تومان

3035000 تومان

2490000 تومان

Deevana Plaza Phuket درجه هتل B.B

3160000 تومان

3915000 تومان

3085000 تومان

2510000 تومان

Patong Merlin Hotel درجه هتل B.B

3275000 تومان

4145000 تومان

3190000 تومان

2550000 تومان

Ramada Phuket Deevana Patong درجه هتل B.B

3305000 تومان

4205000 تومان

3215000 تومان

2565000 تومان

Fishermen's Harbour Urban Resort - Patong درجه هتل B.B

3340000 تومان

4260000 تومان

3240000 تومان

2575000 تومان

Duangjitt Resort & Spa - Patong درجه هتل B.B

3340000 تومان

4260000 تومان

3240000 تومان

2575000 تومان

Swissotel Hotel Phuket Patong Beach درجه هتل B.B

3395000 تومان

4380000 تومان

3295000 تومان

2595000 تومان

Banthai Beach Resort & Spa درجه هتل B.B

3450000 تومان

4495000 تومان

3345000 تومان

2620000 تومان

Novotel Phuket Resort - Patong درجه هتل B.B

3540000 تومان

4670000 تومان

3425000 تومان

2650000 تومان

Crest Resort & Pool Villas درجه هتل B.B

3565000 تومان

4725000 تومان

3450000 تومان

2660000 تومان

Millennium Resort Patomg Phuket درجه هتل B.B

3625000 تومان

4840000 تومان

3500000 تومان

2685000 تومان

Grand Mercure Phuket Patong درجه هتل B.B

3770000 تومان

5130000 تومان

3635000 تومان

2735000 تومان

Hyatt Regency Phuket Resort - Kalama درجه هتل B.B

4030000 تومان

5650000 تومان

2835000 تومان

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach درجه هتل B.B

4175000 تومان

5940000 تومان

4000000 تومان

2890000 تومان

Holiday Inn Resort Phuket درجه هتل B.B

4200000 تومان

6000000 تومان

2900000 تومان

Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa درجه هتل B.B

4320000 تومان

6230000 تومان

4130000 تومان

2940000 تومان

Amari Phuket - Patong درجه هتل B.B

4380000 تومان

6350000 تومان

4180000 تومان

2965000 تومان

Le Meridien Phuket Beach Resort - Karon درجه هتل B.B

4495000 تومان

6580000 تومان

4285000 تومان

3010000 تومان

Centara Grand Beach Resort Phuket درجه هتل B.B

4810000 تومان

7215000 تومان

4570000 تومان

3125000 تومان

Ibis Phuket Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

2415000 تومان

موقعیت
توضیحات
The ASHLEE Plaza Patong Hotel & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2875000 تومان

کودک بدون تخت

2425000 تومان

موقعیت
توضیحات
Patong Heritage
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2875000 تومان

کودک بدون تخت

2425000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Royal Paradise Hotel & Spa - Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3625000 تومان

کودک با تخت

2955000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hyatt Place Phuket Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

3035000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Deevana Plaza Phuket
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3915000 تومان

کودک با تخت

3085000 تومان

کودک بدون تخت

2510000 تومان

موقعیت
توضیحات
Patong Merlin Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Phuket Deevana Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3305000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4205000 تومان

کودک با تخت

3215000 تومان

کودک بدون تخت

2565000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fishermen's Harbour Urban Resort - Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

2575000 تومان

موقعیت
توضیحات
Duangjitt Resort & Spa - Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

2575000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swissotel Hotel Phuket Patong Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4380000 تومان

کودک با تخت

3295000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

موقعیت
توضیحات
Banthai Beach Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

3345000 تومان

کودک بدون تخت

2620000 تومان

موقعیت
توضیحات
Novotel Phuket Resort - Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

کودک با تخت

3425000 تومان

کودک بدون تخت

2650000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crest Resort & Pool Villas
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4725000 تومان

کودک با تخت

3450000 تومان

کودک بدون تخت

2660000 تومان

موقعیت
توضیحات
Millennium Resort Patomg Phuket
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4840000 تومان

کودک با تخت

3500000 تومان

کودک بدون تخت

2685000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Mercure Phuket Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

3635000 تومان

کودک بدون تخت

2735000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency Phuket Resort - Kalama
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5650000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2835000 تومان

موقعیت
توضیحات
Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

کودک با تخت

4000000 تومان

کودک بدون تخت

2890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn Resort Phuket
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2900000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6230000 تومان

کودک با تخت

4130000 تومان

کودک بدون تخت

2940000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amari Phuket - Patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6350000 تومان

کودک با تخت

4180000 تومان

کودک بدون تخت

2965000 تومان

موقعیت
توضیحات
Le Meridien Phuket Beach Resort - Karon
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6580000 تومان

کودک با تخت

4285000 تومان

کودک بدون تخت

3010000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Grand Beach Resort Phuket
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7215000 تومان

کودک با تخت

4570000 تومان

کودک بدون تخت

3125000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور پوکت بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

27 فروردین الی 31 خرداد

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2900000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Mahan Air


رفت:

از 27 فرورین تا 31 خرداد، یکشنبه ها، دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها، پنج شنبه ها، جمعه ها

ساعت رفت 22:10 و ساعت برگشت 22:35 می باشد.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ویزای توریستی، 7 شب اقامت با صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت اعتباری تایلند

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، یک قطعه عکس رنگی 6*4، کپی شناسنامه و کارت ملی، آدرس، شغل، شماره تلفن، آدرس، پرینت حساب بانکی

نرخ تور برای نوزاد 690.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

: Air Line

Mahan Air
  • تور بانکوک بهار 96

    ,7 شب و 8 روز

    27 فروردین تا 31 خرداد

    قیمت : ,2285000تومان

    Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved