09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
19 آبان/فرانسه(8روز)/7 شب پاریس درجه هتل B.B
1490 2290 1390 490 نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
سوئیس(8روز)/2شب ژنو+2شب برن+1 شب اینترلاکن+2شب زوریخ درجه هتل B.B
2090 2990 1990 990 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
11آبان/سوئیس-فرانسه(9روز)/4شب زوریخ+4شب پاریس درجه هتل B.B
1990 2690 1790 790 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
11آبان/فرانسه-ایتالیا(9روز)/4شب پاریس+4شب رم درجه هتل B.B
1990 2890 1890 790 نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
16آبان/فرانسه-هلند(10روز)/5شب پاریس+4شب آمستردام درجه هتل B.B
2090 2990 1990 890 نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
17آبان/اسپانیا-ایتالیا(8روز)/4شب بارسلون+3 شب رم درجه هتل B.B
1490 2290 1390 790 نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
21آبان/اسپانیا-فرانسه(9روز)/4شب بارسلون+4شب پاریس درجه هتل B.B
1990 2890 1890 790 نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
17 آبان/ایتالیا(8روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم درجه هتل B.B
2090 2990 1990 790 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2290000
11آبان/سوئیس-اتریش(9روز)/4شب زوریخ+4 شب وین درجه هتل B.B
1890 2690 1690 690 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17آبان/استرلیا(13روز)/3شب ملبورن+4شب گلدکست+5شب سیدنی درجه هتل B.B
3690 5490 3390 1590 نرخ دوتخته و یک تخته +4990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+4690000
11آبان/مجارستان-اسکواکی-اتریش-چک(10روز)/3شب بوداپست-براتیلاوا-3شب وین-3شب چک درجه هتل B.B
1990 2990 1890 790 نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
16آبان/سوئیس-فرانسه-ایتالیا-اسپانیا(14روز)/4شب زوریخ+3شب پاریس+3شب رم+3شب بارسلون درجه هتل B.B
2890 3990 2690 990 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17آبان/ایتالیا-فرانسه(12روز)/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم+4شب پاریس درجه هتل B.B
2590 3690 2390 990 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
17 آبان/ایتالیا(10روز)/3شب رم+2شب فلورانس+2شب ونیز+2شب میلان درجه هتل B.B
2190 3190 1990 890 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
10آبان/فرانسه-اسپانیا-ایتالیا(11روز)/4شب پاریس+3شب بارسلون+3شب رم درجه هتل B.B
2490 3590 2290 990 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
14آبان/اسپانیا-پرتغال(9روز)/4شب بارسلون+3شب لیسبون درجه هتل B.B
1890 2690 1690 890 نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
17آبان/سوئیس-هلند(8روز)/4شب زوریخ+3شب آمستردام درجه هتل B.B
1890 2690 1790 790 نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
1490
نرخ اتاق 1 تخته
2290
کودک با تخت
1390
کودک بدون تخت
490
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
نرخ اتاق 2 تخته
2090
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2690
کودک با تخت
1790
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
کودک با تخت
1890
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
نرخ اتاق 2 تخته
2090
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
890
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
نرخ اتاق 2 تخته
1490
نرخ اتاق 1 تخته
2290
کودک با تخت
1390
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2890
کودک با تخت
1890
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
نرخ اتاق 2 تخته
2090
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2290000
نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2690
کودک با تخت
1690
کودک بدون تخت
690
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
3690
نرخ اتاق 1 تخته
5490
کودک با تخت
3390
کودک بدون تخت
1590
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +4990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+4690000
نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1890
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
نرخ اتاق 2 تخته
2890
نرخ اتاق 1 تخته
3990
کودک با تخت
2690
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3690
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
2190
نرخ اتاق 1 تخته
3190
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
890
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3590
کودک با تخت
2290
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2690
کودک با تخت
1690
کودک بدون تخت
890
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2690
کودک با تخت
1790
کودک بدون تخت
790
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا آبان ماه 96

تاریخ اعتبار

آبان ماه 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی اخذ ویزای توریستی اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.*** 02188507575

: Air Line

Alitalia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved