لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1490 تومان
2290 تومان
1390 تومان
490 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
2090 تومان
2990 تومان
1990 تومان
990 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
1990 تومان
2690 تومان
1790 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
1990 تومان
2890 تومان
1890 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
2090 تومان
2990 تومان
1990 تومان
890 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
1490 تومان
2290 تومان
1390 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
1990 تومان
2890 تومان
1890 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
2090 تومان
2990 تومان
1990 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2290000
1890 تومان
2690 تومان
1690 تومان
690 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
3690 تومان
5490 تومان
3390 تومان
1590 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +4990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+4690000
1990 تومان
2990 تومان
1890 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
2890 تومان
3990 تومان
2690 تومان
990 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
2590 تومان
3690 تومان
2390 تومان
990 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
2190 تومان
3190 تومان
1990 تومان
890 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
2490 تومان
3590 تومان
2290 تومان
990 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
1890 تومان
2690 تومان
1690 تومان
890 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
1890 تومان
2690 تومان
1790 تومان
790 تومان
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2090 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2090 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2090 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2290000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1890 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

690 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +4990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+4690000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2090000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2890 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2190 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2490 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1890 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +1990000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1790000
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1890 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ دوتخته و یک تخته +2390000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2190000

نام تور برنامه ریزی شده

تور اروپا ارزان قیمت بهمن 96، تور اروپا زمستان 96

مدت اقامت

تور اروپا زمستان 96 تور اروپا زمستان 96

تاریخ اعتبار

بهمن 96 |تور اروپا زمستان 96 - تور لحظه آخری

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی اخذ ویزای توریستی اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

سئو


تور اروپا دی بهمن اسفند 96. پکیج تور اروپا زمستان 96 ویژه تور اروپا در ماه های دی، بهمن و اسفند می باشد. برای اطلاع از قیمت تور اروپا، ویزای شنگن، هتل های اروپا، بلیط اروپا و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور اروپا با ما در ارتباط باشید. خدمات تور اروپا زمستان 96. بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های اروپا همراه با امکانات کامل .

تور اروپا ارزان، قیمت تور لوکس اروپا europe، تور نوروز اروپا، تور بهار اروپا، تور تابستان اروپا، تور پاییز و زمستان اروپا، تور اروپا نوروز 96، تور ترکیبی اروپا. ... کشورهای شمالی اروپا شامل نروژ، فنلاند و دانمارک از ماه دسامبر تا ماه مارس بسیار سرد هستند و بارش شدید برف را تجربه می‌کنند.

اروپا,تور اروپا,تورهای لحظه آخری اروپا,قیمت تور اروپا,تور اروپا آبان 96,نرخ تور اروپا آذر 96,تور اروپا آبان آذر ۹۶,قیمت تور اروپا پاييز آبان آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آبان آذر 96.

تور اروپا,آفر تور اروپا پاییز 96,رزرو تور اروپا آذر ۹۶,تور اروپا آذر دی بهمن 96, آفر تور اروپا پاییز آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آذر دی ۹۶,معرفی برترین تورهای اروپا, رزرو برترین هتل های اروپا,آفر تور اروپا, رزرو تور اروپا,معرفی تورهای ویژه اروپا.


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.*** 02188507575

: Air Line

Alitalia