لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2095000 تومان
2495000 تومان
2045000 تومان
1845000 تومان
2195000 تومان
2595000 تومان
2095000 تومان
1845000 تومان
2295000 تومان
2795000 تومان
2195000 تومان
1895000 تومان
2295000 تومان
2895000 تومان
2195000 تومان
1895000 تومان
2295000 تومان
2895000 تومان
2195000 تومان
1895000 تومان
2295000 تومان
2895000 تومان
2195000 تومان
1895000 تومان
Corus
4
B.B
2395000 تومان
2995000 تومان
2295000 تومان
1945000 تومان
2395000 تومان
2995000 تومان
2295000 تومان
1995000 تومان
2495000 تومان
3095000 تومان
2395000 تومان
1995000 تومان
Concorde
4
B.B
2495000 تومان
3095000 تومان
2395000 تومان
1995000 تومان
2495000 تومان
3095000 تومان
2395000 تومان
1995000 تومان
2595000 تومان
3245000 تومان
2495000 تومان
1995000 تومان
2595000 تومان
3245000 تومان
2595000 تومان
1995000 تومان
2595000 تومان
3245000 تومان
2595000 تومان
1995000 تومان
2595000 تومان
3295000 تومان
2495000 تومان
1995000 تومان
2695000 تومان
3395000 تومان
2595000 تومان
2045000 تومان
2695000 تومان
3395000 تومان
2595000 تومان
2045000 تومان
2695000 تومان
3395000 تومان
2595000 تومان
2045000 تومان
Majestic
5
B.B
2895000 تومان
3795000 تومان
2795000 تومان
2095000 تومان
2995000 تومان
3995000 تومان
2895000 تومان
2145000 تومان
2995000 تومان
3995000 تومان
2895000 تومان
2145000 تومان
3095000 تومان
4145000 تومان
2895000 تومان
2195000 تومان
3195000 تومان
4195000 تومان
2995000 تومان
2195000 تومان
3195000 تومان
4245000 تومان
2995000 تومان
2195000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1845000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1845000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1945000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2045000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2045000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2045000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2145000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی ویژه تیر

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

31 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت طبیعی ترانسفر فرودگاهی راهنما فرودگاه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.095.000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Air Asia


1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

3- نرخ کودک زیر 2 سال 300000 تومان می باشد .


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی -اقامت با صبحانه -یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - راهنما - ترانسفر فرودگاهی

: Air Line

Air Asia
  • تور مالزی+ سنگاپور مهر ۹۸

    ,۷شب و ۸ روز

    3 تا ۷ مهر ۱۳۹۸

    قیمت : ,4,950,000تومان,250 دلار

    Mahan Air