لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2200000 تومان
2560000 تومان
1780000 تومان
1440000 تومان
2440000 تومان
2940000 تومان
1870000 تومان
1440000 تومان
2540000 تومان
3090000 تومان
1920000 تومان
1440000 تومان
2700000 تومان
3310000 تومان
1990000 تومان
1440000 تومان
2800000 تومان
3460000 تومان
2040000 تومان
1440000 تومان
2800000 تومان
3460000 تومان
2040000 تومان
1440000 تومان
3200000 تومان


1440000 تومان
3200000 تومان


1440000 تومان
3200000 تومان
4060000 تومان
2210000 تومان
1440000 تومان
3440000 تومان
4420000 تومان
2330000 تومان
1440000 تومان
3440000 تومان
4420000 تومان
2330000 تومان
1440000 تومان
3600000 تومان
4670000 تومان
2370000 تومان
1440000 تومان
3600000 تومان
4670000 تومان
2370000 تومان
1440000 تومان
3640000 تومان


1440000 تومان
3800000 تومان
4960000 تومان
2470000 تومان
1440000 تومان
3800000 تومان
4960000 تومان
2470000 تومان
1440000 تومان
3900000 تومان
5320000 تومان
2550000 تومان
1440000 تومان
3900000 تومان
5090000 تومان
2550000 تومان
1440000 تومان
3900000 تومان
5090000 تومان
2550000 تومان
1440000 تومان
3940000 تومان
5420000 تومان
2540000 تومان
1440000 تومان
4100000 تومان
5400000 تومان
2620000 تومان
1440000 تومان
444000 تومان
5910000 تومان
2750000 تومان
1440000 تومان
4500000 تومان
6000000 تومان
2780000 تومان
1440000 تومان
5340000 تومان


1440000 تومان
5700000 تومان
7800000 تومان
3310000 تومان
1440000 تومان
5940000 تومان
8150000 تومان
3420000 تومان
1440000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
58
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

444000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی 17 خرداد 97

نوع تور

ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

17 خرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

کفش مخصوص راه پیمایی کفش کوه کفش آب

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2200000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت-7 شب اقامت در هتل-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه


پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.نرخ کودک زیر سال 150.000 تومان میباشد.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه باید باشد . مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر میباشد.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند تا 9 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  sun express
 • تور ترکیبی ازمیر+کوش آداسی تابستان 97

  ,6 شب 7 روز

  31 مرداد و 1و2 شهریور

  قیمت : ,5595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air
 • تور مارماریس ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7روز

  از 24 اسفند تا 10 فروردین

  قیمت : ,3295000تومان

  Ata air