لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
SANTOUR KUSHADASI درجه هتل B.B

2200000 تومان

2560000 تومان

1780000 تومان

1440000 تومان

Dabaklar Kusadasi hotel درجه هتل H.B

2440000 تومان

2940000 تومان

1870000 تومان

1440000 تومان

Pigale Beach Resort hotel درجه هتل ALL

2540000 تومان

3090000 تومان

1920000 تومان

1440000 تومان

Belmare درجه هتل ALL

2700000 تومان

3310000 تومان

1990000 تومان

1440000 تومان

La Santa Maria Hotel درجه هتل ALL

2800000 تومان

3460000 تومان

2040000 تومان

1440000 تومان

Panorama Hill hotel درجه هتل ALL

2800000 تومان

3460000 تومان

2040000 تومان

1440000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf درجه هتل ALL

3200000 تومان

1440000 تومان

Korumar Ephesus Beach & Spa ResortKorumar Ephesus Beach & Spa Resort درجه هتل U.ALL

3200000 تومان

1440000 تومان

Blue Vista Hill Hotel درجه هتل ALL

3200000 تومان

4060000 تومان

2210000 تومان

1440000 تومان

Alkoclar Adakule Hotel درجه هتل ALL

3440000 تومان

4420000 تومان

2330000 تومان

1440000 تومان

Blue Vista Hill Hotel درجه هتل ALL

3440000 تومان

4420000 تومان

2330000 تومان

1440000 تومان

Labranda Ephesus Princess درجه هتل ALL

3600000 تومان

4670000 تومان

2370000 تومان

1440000 تومان

Club Yali Hotels & Resort درجه هتل ALL

3600000 تومان

4670000 تومان

2370000 تومان

1440000 تومان

Ramada Resort Kusadasi & Golf درجه هتل ALL

3640000 تومان

1440000 تومان

Fantasia Deluxe Hotel درجه هتل ALL

3800000 تومان

4960000 تومان

2470000 تومان

1440000 تومان

Club Yali Hotels & Resort درجه هتل ALL

3800000 تومان

4960000 تومان

2470000 تومان

1440000 تومان

Pine Bay درجه هتل ALL

3900000 تومان

5320000 تومان

2550000 تومان

1440000 تومان

Labranda Ephesus Princess درجه هتل ALL

3900000 تومان

5090000 تومان

2550000 تومان

1440000 تومان

Le Bleu Hotel درجه هتل ALL

3900000 تومان

5090000 تومان

2550000 تومان

1440000 تومان

Pine Bay Holiday Resort درجه هتل ALL

3940000 تومان

5420000 تومان

2540000 تومان

1440000 تومان

Palm Wings hotel درجه هتل ALL

4100000 تومان

5400000 تومان

2620000 تومان

1440000 تومان

Korumar Ephesus Beach درجه هتل U.ALL

444000 تومان

5910000 تومان

2750000 تومان

1440000 تومان

Amara Sealight Elite hotel درجه هتل U.ALL

4500000 تومان

6000000 تومان

2780000 تومان

1440000 تومان

Aqua Fantasy Aquapark Hote درجه هتل ALL

5340000 تومان

1440000 تومان

Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa درجه هتل U.ALL

5700000 تومان

7800000 تومان

3310000 تومان

1440000 تومان

Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa درجه هتل U.ALL

5940000 تومان

8150000 تومان

3420000 تومان

1440000 تومان

SANTOUR KUSHADASI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2560000 تومان

کودک با تخت

1780000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Dabaklar Kusadasi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2940000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pigale Beach Resort hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Belmare
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
La Santa Maria Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Kusadasi & Golf
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Korumar Ephesus Beach & Spa ResortKorumar Ephesus Beach & Spa Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Blue Vista Hill Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4060000 تومان

کودک با تخت

2210000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Alkoclar Adakule Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Blue Vista Hill Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Labranda Ephesus Princess
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

کودک با تخت

2370000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Yali Hotels & Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

کودک با تخت

2370000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Kusadasi & Golf
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fantasia Deluxe Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4960000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Yali Hotels & Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4960000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pine Bay
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5320000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Labranda Ephesus Princess
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Le Bleu Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

کودک با تخت

2540000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Korumar Ephesus Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

444000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5910000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amara Sealight Elite hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

کودک با تخت

2780000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Aqua Fantasy Aquapark Hote
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

کودک با تخت

3310000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8150000 تومان

کودک با تخت

3420000 تومان

کودک بدون تخت

1440000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی 17 خرداد 97

نوع تور

ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

17 خرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

کفش مخصوص راه پیمایی کفش کوه کفش آب

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2200000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت-7 شب اقامت در هتل-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه

@value

: Air Line

Qeshm Airlines
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند تا 9 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  sun express
 • تور ترکیبی ازمیر+کوش آداسی تابستان 97

  ,6 شب 7 روز

  31 مرداد و 1و2 شهریور

  قیمت : ,5595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air
 • تور مارماریس ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7روز

  از 24 اسفند تا 10 فروردین

  قیمت : ,3295000تومان

  Ata air