09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
SANTOUR KUSHADASI درجه هتل B.B

790000 تومان

1010000 تومان

740000 تومان

740000 تومان

DABAKLAR KUSADASI درجه هتل ALL

990000 تومان

1380000 تومان

830000 تومان

740000 تومان

PANORAMA HILL STD LV درجه هتل ALL

1090000 تومان

1600000 تومان

900000 تومان

740000 تومان

PANORAMA HILL STD SV درجه هتل ALL

1240000 تومان

1740000 تومان

930000 تومان

740000 تومان

BELMARE HOTEL درجه هتل ALL

1290000 تومان

1790000 تومان

940000 تومان

740000 تومان

ARIA CLAROS BEACH SPA درجه هتل U.ALL

1350000 تومان

1880000 تومان

980000 تومان

740000 تومان

land view
ALKOCLAR ADAKULE درجه هتل ALL

1430000 تومان

1920000 تومان

990000 تومان

740000 تومان

sea view
ARIA CLAROS BEACH SPA درجه هتل U.ALL

1450000 تومان

2220000 تومان

1020000 تومان

740000 تومان

LABRANDA EPHESUS درجه هتل ALL

1480000 تومان

1970000 تومان

1010000 تومان

740000 تومان

FANTASIA DELUXE درجه هتل ALL

1520000 تومان

2100000 تومان

1040000 تومان

740000 تومان

LABRANDA EPHESUS درجه هتل ALL

1530000 تومان

2060000 تومان

1040000 تومان

740000 تومان

PINE BAY HOLIDAY درجه هتل ALL

1590000 تومان

2290000 تومان

1080000 تومان

740000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل ALL

1690000 تومان

2460000 تومان

1060000 تومان

740000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل ALL

1790000 تومان

2510000 تومان

1130000 تومان

740000 تومان

LE BLEU HOTEL درجه هتل U.ALL

1790000 تومان

2470000 تومان

1140000 تومان

740000 تومان

SEALIGHT RESORT درجه هتل U.ALL

1830000 تومان

2690000 تومان

1140000 تومان

740000 تومان

AMARA SEALIGHT درجه هتل U.ALL

2130000 تومان

3250000 تومان

1310000 تومان

740000 تومان

KORUMAR HOTEL درجه هتل U.ALL

2250000 تومان

3190000 تومان

1350000 تومان

740000 تومان

SUNIS EFES ROYAL PALACE درجه هتل U.ALL

2310000 تومان

3190000 تومان

1380000 تومان

740000 تومان

PALOMA PASHA درجه هتل U.ALL

2450000 تومان

3390000 تومان

1430000 تومان

740000 تومان

SUNIS EFES ROYAL PALACE درجه هتل U.ALL

2460000 تومان

3430000 تومان

1460000 تومان

740000 تومان

PALOMA PASHA درجه هتل U.ALL

2600000 تومان

3600000 تومان

1500000 تومان

740000 تومان

SANTOUR KUSHADASI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1010000 تومان

کودک با تخت

740000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
DABAKLAR KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1380000 تومان

کودک با تخت

830000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
PANORAMA HILL STD LV
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

کودک با تخت

900000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
PANORAMA HILL STD SV
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1740000 تومان

کودک با تخت

930000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

کودک با تخت

940000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARIA CLAROS BEACH SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1880000 تومان

کودک با تخت

980000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALKOCLAR ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARIA CLAROS BEACH SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2220000 تومان

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
LABRANDA EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1970000 تومان

کودک با تخت

1010000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
FANTASIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
LABRANDA EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2060000 تومان

کودک با تخت

1040000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
PINE BAY HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

کودک با تخت

1060000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2510000 تومان

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
LE BLEU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2470000 تومان

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1140000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

1310000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
KORUMAR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1350000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1380000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

کودک با تخت

1430000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3430000 تومان

کودک با تخت

1460000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

740000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی بهار 97

نوع تور

ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

پنجشنبه جمعه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

پنجشنبه جمعه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

17 فروردین 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

کفش مخصوص راه پیمایی کفش کوه کفش آب

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

790000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت-6 شب اقامت در هتل-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.نرخ کودک زیر سال 150.000 تومان میباشد.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه باید باشد . مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر میباشد.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند تا 9 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  sun express
 • تور ترکیبی ازمیر+کوش آداسی ویژه نوروز

  ,6 شب

  28 اسفند تا 7 فروردین

  قیمت : ,2495000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air
 • تور مارماریس ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7روز

  از 24 اسفند تا 10 فروردین

  قیمت : ,3295000تومان

  Ata air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved