09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Santur Hotel درجه هتل B.B

1180000 تومان

1340000 تومان

1000000 تومان

850000 تومان

DABAKLAR درجه هتل H.B

1370000 تومان

1600000 تومان

1100000 تومان

850000 تومان

Panorama Hill درجه هتل ALL

1520000 تومان

1820000 تومان

1160000 تومان

850000 تومان

Panorama Hill درجه هتل ALL

1580000 تومان

1920000 تومان

1190000 تومان

850000 تومان

ALKOCLAR ADAKULE درجه هتل ALL

1640000 تومان

2010000 تومان

1210000 تومان

850000 تومان

ARIA CLAROS BEACH درجه هتل ALL

1670000 تومان

2050000 تومان

1230000 تومان

850000 تومان

ARIA CLAROS BEACH درجه هتل ALL

1760000 تومان

2410000 تومان

1260000 تومان

850000 تومان

EPHESUS PRINCESS درجه هتل ALL

1730000 تومان

2150000 تومان

1250000 تومان

850000 تومان

EPHESUS PRINCESS درجه هتل ALL

1770000 تومان

2220000 تومان

1260000 تومان

850000 تومان

TUSAN BEACH درجه هتل ALL

1860000 تومان

2330000 تومان

1300000 تومان

850000 تومان

FANTASIA DELUXE درجه هتل ALL

1890000 تومان

2380000 تومان

1310000 تومان

850000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل ALL

1950000 تومان

2470000 تومان

1340000 تومان

850000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل ALL

2070000 تومان

1390000 تومان

850000 تومان

RAMADA RESORT (5 PAX) درجه هتل ALL

1730000 تومان

RAMADA RESORT (4 PAX) درجه هتل ALL

1820000 تومان

PINEBAY HOLIDAY RESORT درجه هتل ALL

1960000 تومان

2540000 تومان

1470000 تومان

850000 تومان

PINEBAY HOLIDAY RESORT درجه هتل ALL

2000000 تومان

2640000 تومان

1370000 تومان

850000 تومان

SEALIGHT RESORT درجه هتل U.ALL

2020000 تومان

2810000 تومان

1360000 تومان

850000 تومان

KORUMAR HOTEL DE LUXE درجه هتل ALL

2040000 تومان

2710000 تومان

1380000 تومان

850000 تومان

KORUMAR HOTEL DE LUXE درجه هتل ALL

2190000 تومان

2960000 تومان

1440000 تومان

850000 تومان

LE BLEU HOTEL درجه هتل U.ALL

2060000 تومان

2620000 تومان

1400000 تومان

850000 تومان

AMARA SEALIGHT ELITE درجه هتل U.ALL

2340000 تومان

3350000 تومان

1510000 تومان

850000 تومان

KORUMAR EPHESUS SPA BEACH درجه هتل U.ALL

2460000 تومان

3220000 تومان

1560000 تومان

850000 تومان

KORUMAR EPHESUS SPA BEACH درجه هتل U.ALL

2250000 تومان

SUNIS ROYAL EPHESUS درجه هتل U.ALL

2500000 تومان

3290000 تومان

1570000 تومان

850000 تومان

Santur Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1340000 تومان

کودک با تخت

1000000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

کودک با تخت

1100000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
Panorama Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1820000 تومان

کودک با تخت

1160000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
Panorama Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALKOCLAR ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2010000 تومان

کودک با تخت

1210000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARIA CLAROS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1230000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARIA CLAROS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2410000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2220000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

کودک با تخت

1300000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
FANTASIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1310000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2470000 تومان

کودک با تخت

1340000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT (5 PAX)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

1730000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT (4 PAX)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

1820000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PINEBAY HOLIDAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2540000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
PINEBAY HOLIDAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2640000 تومان

کودک با تخت

1370000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1360000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
KORUMAR HOTEL DE LUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1380000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
KORUMAR HOTEL DE LUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

کودک با تخت

1440000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
LE BLEU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2620000 تومان

کودک با تخت

1400000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA SEALIGHT ELITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
KORUMAR EPHESUS SPA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

1560000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات
KORUMAR EPHESUS SPA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
SUNIS ROYAL EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

850000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی فروردین 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه

روزهای برگشت

یکشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

24 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری راهنمای تور ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1195000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Ata air


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل -یک گشت کوش آداسی - بیمه مسافرتی سامان - لیدر فارسی زبان

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی مسافر می باشد پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. نرخ کودک بدون تخت 150.000 تومان می باشد نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد

: Air Line

Ata air
 • تور مارماریس + کوش آداسی نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2695000تومان

  Ata air
 • تور کوش آداسی نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  5 الی 11 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Iran Aseman Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,3090000تومان

  Tailwind Airlines
 • تور کوش آداسی فروردین 97

  ,6 شب و 7 روز

  24 فروردین

  قیمت : ,1195000تومان

  Ata air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved