لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1125000 تومان
1025000 تومان
1125000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1275000 تومان
1175000 تومان
1275000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1275000 تومان
1175000 تومان
1275000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1125000 تومان
1025000 تومان
1125000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1075000 تومان
975000 تومان
1075000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
995000 تومان
895000 تومان
995000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1425000 تومان
1225000 تومان
1425000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1575000 تومان
1375000 تومان
1575000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1575000 تومان
1375000 تومان
1575000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1425000 تومان
1225000 تومان
1425000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1375000 تومان
1175000 تومان
1375000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1295000 تومان
1095000 تومان
1295000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1725000 تومان
1625000 تومان
1725000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
1875000 تومان
1775000 تومان
1875000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
1875000 تومان
1775000 تومان
1875000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
1725000 تومان
1625000 تومان
1725000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
1675000 تومان
1575000 تومان
1675000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
1595000 تومان
1495000 تومان
1595000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1225000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1225000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1375000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل بزرگ ارم

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 16 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1125000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Caspian airlines Ata air


تاریخ تور: 28 اسفند - 1، 4، 7، 10 و 13 فروردین.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: کاسپین و آتا.

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، صبحانه، استقبال فرودگاهی


برای اطلاع از نرخ اتاق های رو به دریا و اتاق های 4 تخته با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

: Air Line

Caspian airlines
Ata air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل فلامینگو

  ,3 شب و 4 روز

  28 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,1350000تومان

 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air