09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
سوئیت ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B
1125000 1025000 1125000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B
1275000 1175000 1275000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B
1275000 1175000 1275000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B
1125000 1025000 1125000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B
1075000 975000 1075000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B
995000 895000 995000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B
1425000 1225000 1425000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B
1575000 1375000 1575000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B
1575000 1375000 1575000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B
1425000 1225000 1425000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B
1375000 1175000 1375000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B
1295000 1095000 1295000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هتل ارم بزرگ - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B
1725000 1625000 1725000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B
1875000 1775000 1875000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B
1875000 1775000 1875000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B
1725000 1625000 1725000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B
1675000 1575000 1675000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B
1595000 1495000 1595000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1125000
نرخ اتاق 1 تخته
1025000
کودک با تخت
1125000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1275000
نرخ اتاق 1 تخته
1175000
کودک با تخت
1275000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1275000
نرخ اتاق 1 تخته
1175000
کودک با تخت
1275000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1125000
نرخ اتاق 1 تخته
1025000
کودک با تخت
1125000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
975000
کودک با تخت
1075000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
895000
کودک با تخت
995000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1425000
نرخ اتاق 1 تخته
1225000
کودک با تخت
1425000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1575000
نرخ اتاق 1 تخته
1375000
کودک با تخت
1575000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1575000
نرخ اتاق 1 تخته
1375000
کودک با تخت
1575000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1425000
نرخ اتاق 1 تخته
1225000
کودک با تخت
1425000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1375000
نرخ اتاق 1 تخته
1175000
کودک با تخت
1375000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1295000
نرخ اتاق 1 تخته
1095000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1725000
نرخ اتاق 1 تخته
1625000
کودک با تخت
1725000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1875000
نرخ اتاق 1 تخته
1775000
کودک با تخت
1875000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1875000
نرخ اتاق 1 تخته
1775000
کودک با تخت
1875000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1725000
نرخ اتاق 1 تخته
1625000
کودک با تخت
1725000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1675000
نرخ اتاق 1 تخته
1575000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1595000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل بزرگ ارم

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 16 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1125000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Caspian airlines Ata air


تاریخ تور: 28 اسفند - 1، 4، 7، 10 و 13 فروردین.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: کاسپین و آتا.

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، صبحانه، استقبال فرودگاهی

برای اطلاع از نرخ اتاق های رو به دریا و اتاق های 4 تخته با کانتر مربوطه تماس بگیرید.

تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.

کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود.

: Air Line

Caspian airlines
Ata air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل فلامینگو

  ,3 شب و 4 روز

  28 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,1350000تومان

 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,850000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,800000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,625000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved