لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
سوئیت ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B

1125000 تومان

1025000 تومان

1125000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B

1275000 تومان

1175000 تومان

1275000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B

1275000 تومان

1175000 تومان

1275000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B

1125000 تومان

1025000 تومان

1125000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B

1075000 تومان

975000 تومان

1075000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سوئیت ارم - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B

995000 تومان

895000 تومان

995000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B

1425000 تومان

1225000 تومان

1425000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B

1575000 تومان

1375000 تومان

1575000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B

1575000 تومان

1375000 تومان

1575000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B

1425000 تومان

1225000 تومان

1425000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B

1375000 تومان

1175000 تومان

1375000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کاباناهای ارم - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B

1295000 تومان

1095000 تومان

1295000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هتل ارم بزرگ - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B

1725000 تومان

1625000 تومان

1725000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B

1875000 تومان

1775000 تومان

1875000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B

1875000 تومان

1775000 تومان

1875000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B

1725000 تومان

1625000 تومان

1725000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B

1675000 تومان

1575000 تومان

1675000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
هتل ارم بزرگ - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B

1595000 تومان

1495000 تومان

1595000 تومان

ستون اول نرخ اتاق 2 تخته جزیره و ستون دوم نرخ اتاق 3 تخته جزیره می باشد.
سوئیت ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1025000 تومان

کودک با تخت

1125000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سوئیت ارم - 1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1175000 تومان

کودک با تخت

1275000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سوئیت ارم - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1175000 تومان

کودک با تخت

1275000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سوئیت ارم - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1025000 تومان

کودک با تخت

1125000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سوئیت ارم - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

975000 تومان

کودک با تخت

1075000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سوئیت ارم - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

895000 تومان

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1225000 تومان

کودک با تخت

1425000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1375000 تومان

کودک با تخت

1575000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1375000 تومان

کودک با تخت

1575000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1225000 تومان

کودک با تخت

1425000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1175000 تومان

کودک با تخت

1375000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کاباناهای ارم - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1095000 تومان

کودک با تخت

1295000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 28 اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1625000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1775000 تومان

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1775000 تومان

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1625000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1575000 تومان

کودک با تخت

1675000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
هتل ارم بزرگ - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل بزرگ ارم

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 16 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1125000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Caspian airlines Ata air


تاریخ تور: 28 اسفند - 1، 4، 7، 10 و 13 فروردین.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: کاسپین و آتا.

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، صبحانه، استقبال فرودگاهی

@value

: Air Line

Caspian airlines
Ata air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل فلامینگو

  ,3 شب و 4 روز

  28 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,1350000تومان

 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air