لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
24 الی 27 اسفند درجه هتل H.B

699000 تومان

680000 تومان

699000 تومان

450000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B

699000 تومان

680000 تومان

699000 تومان

450000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
27 الی 1 فروردین درجه هتل H.B

999000 تومان

950000 تومان

999000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
26 اسفند الی 29 اسفند درجه هتل H.B

749000 تومان

730000 تومان

749000 تومان

480000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
28 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1650000 تومان

1420000 تومان

1650000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
29 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1550000 تومان

1320000 تومان

1550000 تومان

680000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B

1350000 تومان

1250000 تومان

1350000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B

1250000 تومان

1150000 تومان

1250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B

1450000 تومان

1320000 تومان

1450000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B

1250000 تومان

1150000 تومان

1250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B

1450000 تومان

1320000 تومان

1450000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
8 الی 10 فروردین درجه هتل H.B

1250000 تومان

1150000 تومان

1250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B

1250000 تومان

1150000 تومان

1250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

1350000 تومان

1250000 تومان

1350000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B

999000 تومان

950000 تومان

999000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B

675000 تومان

655000 تومان

675000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B

675000 تومان

655000 تومان

675000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
24 الی 27 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

699000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

680000 تومان

کودک با تخت

699000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
25 الی 28 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

699000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

680000 تومان

کودک با تخت

699000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
27 الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

999000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
26 اسفند الی 29 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

749000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

730000 تومان

کودک با تخت

749000 تومان

کودک بدون تخت

480000 تومان

موقعیت
توضیحات
28 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1420000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
29 اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
1 الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

کودک با تخت

1350000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
4 الی 8 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
7 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
8 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
10 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

کودک با تخت

1350000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
11 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

999000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

655000 تومان

کودک با تخت

675000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات
14 الی 17 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

655000 تومان

کودک با تخت

675000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 17 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

699000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 140/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه و نهار رایگان

@value

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,990000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines