لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
699000 تومان
680000 تومان
699000 تومان
450000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
699000 تومان
680000 تومان
699000 تومان
450000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
999000 تومان
950000 تومان
999000 تومان
480000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
749000 تومان
730000 تومان
749000 تومان
480000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1650000 تومان
1420000 تومان
1650000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1550000 تومان
1320000 تومان
1550000 تومان
680000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1350000 تومان
1250000 تومان
1350000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1250000 تومان
1150000 تومان
1250000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1450000 تومان
1320000 تومان
1450000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1250000 تومان
1150000 تومان
1250000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1450000 تومان
1320000 تومان
1450000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1250000 تومان
1150000 تومان
1250000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1250000 تومان
1150000 تومان
1250000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
1350000 تومان
1250000 تومان
1350000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
999000 تومان
950000 تومان
999000 تومان
580000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
675000 تومان
655000 تومان
675000 تومان
420000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
675000 تومان
655000 تومان
675000 تومان
420000 تومان
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

749000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

480000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

655000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

655000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 17 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

699000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 140/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه و نهار رایگان


برای اطلاع از نرخ اتاق 4 تخته و 5 تخته با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,990000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines