09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
سیمرغ - 24 الی 27 اسفند درجه هتل H.B
650000 630000 650000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 25 الی 28 اسفند درجه هتل H.B
650000 630000 650000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 27 الی 30 اسفند درجه هتل H.B
880000 820000 880000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B
999000 950000 999000 450000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 30 اسفند الی 4 فروردین درجه هتل H.B
1500000 1360000 1500000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B
1300000 1220000 1300000 690000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 4 الی 7 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1120000 1200000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 4 الی 8 فروردین درجه هتل H.B
1400000 1280000 1400000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 7 الی 10 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1120000 1200000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1400000 1280000 1400000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 8 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1120000 1200000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 10 الی 13 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1120000 1200000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 10 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1400000 1280000 1400000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1200000 1120000 1200000 590000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 13 الی 16 فروردین درجه هتل H.B
625000 605000 625000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سیمرغ - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B
625000 605000 625000 400000 ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
630000
کودک با تخت
650000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
650000
نرخ اتاق 1 تخته
630000
کودک با تخت
650000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
880000
نرخ اتاق 1 تخته
820000
کودک با تخت
880000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
999000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
999000
کودک بدون تخت
450000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1360000
کودک با تخت
1500000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1300000
نرخ اتاق 1 تخته
1220000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
کودک با تخت
1400000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
کودک با تخت
1400000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
کودک با تخت
1400000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
590000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
625000
نرخ اتاق 1 تخته
605000
کودک با تخت
625000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
625000
نرخ اتاق 1 تخته
605000
کودک با تخت
625000
کودک بدون تخت
400000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق سه تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 96، هتل سیمرغ

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

625000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه و نهار رایگان

برای اطلاع از نرخ اتاق 4 تخته و 5 تخته با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,850000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,800000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایان

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,890000تومان

  Zagros airlines
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved