لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
شایان - 24 الی 27 اسفند درجه هتل B.B

990000 تومان

900000 تومان

990000 تومان

450000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 25 الی 28 اسفند درجه هتل B.B

990000 تومان

900000 تومان

890000 تومان

450000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 26 الی 29اسفند درجه هتل B.B

1110000 تومان

1020000 تومان

1110000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 27اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B

1250000 تومان

1170000 تومان

1250000 تومان

550000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 28الی 4 فروردین درجه هتل B.B

2550000 تومان

2450000 تومان

2550000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 01اسفند الی 4 فروردین درجه هتل B.B

2000000 تومان

1850000 تومان

2350000 تومان

680000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 29الی 4 فروردین درجه هتل B.B

2400000 تومان

2250000 تومان

2400000 تومان

680000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 4 الی 7 فروردین درجه هتل B.B

1850000 تومان

1750000 تومان

1850000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 4 الی 8 فروردین درجه هتل B.B

2250000 تومان

2100000 تومان

2250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 7 الی 10 فروردین درجه هتل B.B

1850000 تومان

1750000 تومان

1850000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 7 الی 11 فروردین درجه هتل B.B

2250000 تومان

2100000 تومان

2250000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 8 الی 11 فروردین درجه هتل B.B

1850000 تومان

1750000 تومان

1850000 تومان

580000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 10 الی 13 فروردین درجه هتل B.B

1850000 تومان

1750000 تومان

1850000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 10 الی 14 فروردین درجه هتل B.B

2250000 تومان

2100000 تومان

2250000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 11 الی 14 فروردین درجه هتل B.B

1800000 تومان

1700000 تومان

1800000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 13 الی 16 فروردین درجه هتل B.B

890000 تومان

800000 تومان

890000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 14 الی 17 فروردین درجه هتل B.B

890000 تومان

800000 تومان

890000 تومان

420000 تومان

ستون نرخ اتاق 1 تخته، نرخ اتاق 3 تخته می باشد. قیمت ها برای اتاق رو به جزیره است. نرخ اتاق رو به دریا بیشتر می باشد.
شایان - 24 الی 27 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

900000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 25 الی 28 اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

900000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

450000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 26 الی 29اسفند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1020000 تومان

کودک با تخت

1110000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 27اسفند الی 1 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1170000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 28الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 01اسفند الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 29الی 4 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

680000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 4 الی 7 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 4 الی 8 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 7 الی 10 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 7 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 8 الی 11 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

580000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 10 الی 13 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 10 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 11 الی 14 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 13 الی 16 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

800000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات
شایان - 14 الی 17 فروردین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

800000 تومان

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

420000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش ویژه نوروز 97، هتل شایان

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

24 اسفند تا 17 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه اینترنت رایگان ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

990000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

کیش

خط هوایی

Zagros airlines Kish Air


تاریخ تور: از 24 اسفند الی 14 فروردین همه روزه حرکت دارد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 140/000 تومان می باشد.

نوع پرواز: زاگرس و کیش ایر.

ساعت پرواز:

6 به 14 - 14 یا 17 به 18 یا 20

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت، استقبال فرودگاهی، صبحانه بوفه رایگان، نهار هر وعده 75/000 تومان اضافه می گردد، اینترنت رایگان

@value

: Air Line

Zagros airlines
Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل پارمیدا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,950000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل هلیا

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 14 فروردین

  قیمت : ,900000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 97، هتل سیمرغ

  ,3 شب و 4 روز

  24 اسفند تا 17 فروردین

  قیمت : ,699000تومان

  Kish Air
 • تور کیش ویژه نوروز 96، هتل شایگان

  ,3 شب و 4 روز

  26 اسفند تا 15 فروردین

  قیمت : ,1015000تومان

  Zagros airlines