لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1660000 تومان
1975000 تومان
1550000 تومان
1300000 تومان
1800000 تومان
2250000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
1800000 تومان
2250000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
1850000 تومان
2350000 تومان
1725000 تومان
1300000 تومان
1850000 تومان
2350000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
Rio
4
B.B
1850000 تومان
2350000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
1910000 تومان
2475000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
1975000 تومان
2600000 تومان
1725000 تومان
1300000 تومان
1975000 تومان
2600000 تومان
1725000 تومان
1300000 تومان
2040000 تومان
2725000 تومان
1600000 تومان
1300000 تومان
2100000 تومان
2850000 تومان
1725000 تومان
1300000 تومان
2160000 تومان
2975000 تومان
1850000 تومان
1300000 تومان
2160000 تومان
2975000 تومان
1850000 تومان
1300000 تومان
2250000 تومان
3100000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
2250000 تومان
3100000 تومان
1850000 تومان
1300000 تومان
2350000 تومان
3350000 تومان
1975000 تومان
1300000 تومان
2350000 تومان
3350000 تومان
1975000 تومان
1300000 تومان
2410000 تومان
3475000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
2475000 تومان
3600000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
2540000 تومان
3600000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
KMM Hotel
4
B.B
2540000 تومان
3725000 تومان
1975000 تومان
1300000 تومان
2590000 تومان
3825000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
2600000 تومان
3850000 تومان
2100000 تومان
1300000 تومان
2725000 تومان
4100000 تومان
2250000 تومان
1300000 تومان
2725000 تومان
4100000 تومان

1300000 تومان
3075000 تومان
4800000 تومان
2600000 تومان
1300000 تومان
3540000 تومان
5725000 تومان
2600000 تومان
1300000 تومان
4140000 تومان
6925000 تومان
2850000 تومان
1300000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rio
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1975000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2475000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6925000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گرجستان نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

5 شب 6 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1755000تومان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Zagros airlines


بلیط رفت و برگشت ، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان ، به همراه 1 گشت شهری

کلیه قیمتهای درج شده در پکیج به تومان و به ازای هر نفر میباشد

تاریخ رفت 27 اسفند 9 و 10 و 11 و12 فروردین دارای 300.000 تومان کاهش نرخ می باشد.

تاربخ های 28 و 29 اسفند 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فروردین دارای 100.000 تومان افزایش نرخ می باشد.


- قیمت تور برای کودک زیر 2 سـال 300/000 تومان است صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد

: Air Line

Zagros airlines
 • تور گرجستان نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  6 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Ata air
 • تور گرجستان نوروز 97

  ,5 شب 6 روز

  27 اسفند 96

  قیمت : ,1755000تومان

  Zagros airlines