لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6995000 تومان
8295000 تومان

5945000 تومان
5195000 تومان
std
7195000 تومان
8345000 تومان

5995000 تومان
5195000 تومان
7645000 تومان
9445000 تومان

6195000 تومان
5195000 تومان
sup
8245000 تومان
10995000 تومان

6445000 تومان
5195000 تومان
std
8545000 تومان
11595000 تومان

0 تومان
5195000 تومان
8945000 تومان
11395000 تومان

6695000 تومان
5195000 تومان
dlx
9145000 تومان
12795000 تومان

6795000 تومان
5195000 تومان
9895000 تومان
14445000 تومان

7095000 تومان
5195000 تومان
std
10295000 تومان
15045000 تومان

7245000 تومان
5195000 تومان
std
11795000 تومان
18095000 تومان

7845000 تومان
5195000 تومان
std
11995000 تومان
17545000 تومان

7895000 تومان
5195000 تومان
dlx
12195000 تومان
168450000 تومان

7995000 تومان
5195000 تومان
sup
12345000 تومان
19145000 تومان

8045000 تومان
5195000 تومان
std
12845000 تومان
20145000 تومان

8245000 تومان
5195000 تومان
std
12845000 تومان
19595000 تومان

8245000 تومان
5195000 تومان
classic room
13295000 تومان
21045000 تومان

8445000 تومان
5195000 تومان
sup
13795000 تومان
21445000 تومان

8645000 تومان
5195000 تومان
grand room
17995000 تومان
30445000 تومان

10345000 تومان
5195000 تومان
14495000 تومان
21195000 تومان

8945000 تومان
5995000 تومان
std
14795000 تومان
21045000 تومان

9045000 تومان
5995000 تومان
std
15095000 تومان
19395000 تومان

9145000 تومان
5995000 تومان
sup
15495000 تومان
22145000 تومان

9345000 تومان
5995000 تومان
classic room
16245000 تومان
23995000 تومان

9645000 تومان
5995000 تومان
sup
19345000 تومان
26945000 تومان

10845000 تومان
5995000 تومان
garden room
22195000 تومان
34645000 تومان

11995000 تومان
5995000 تومان
garden room
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8345000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sup
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
dlx
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18095000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17545000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
dlx
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

168450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sup
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19145000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20145000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
classic room
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sup
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
grand room
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30445000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

14495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

14795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

15095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sup
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

15495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22145000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
classic room
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

16245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sup
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

19345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26945000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
garden room
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

22195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34645000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
garden room

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا (چهارشنبه هر هفته)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

چهارشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

پاییز 98

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

699500تومان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Mahan Air


مدارک مورد نیاز ویزای الکترونیک: اسکن صفحه اول پاسپورت ایرانی. کپی شناسنامه تمام صفحات و کپی ویزای هند قبلی. یک قطعه عکس یا فایل آن به ابعاد 5*5 یا 4*6. فرم مشخصات. اسکن صفحه اول پاسپورت خارجی در صورت وجود


نرخ نوزاد 995000 تومان می باشد.بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوا. یک گشت بازدید از شهر گوا. ویزا الکترونیک. راهنمای فارسی زبان. ترنسفر فرودگاهی. بیمه مسافرتی

: Air Line

Mahan Air
 • تور گوا (چهارشنبه هر هفته)

  ,7 شب و 8 روز

  پاییز 98

  قیمت : ,699500تومان

  Mahan Air
 • تور بمبئی گوا نوروز97

  ,2شب بمبئی+5شب گوا

  نوروز 97

  قیمت : ,4695000تومان

  Iran Air
 • تورگوا نوروز 99

  ,7 شب و 8 روز

  28 اسفند تا 8 فروردین

  قیمت : ,10145000

  Mahan Air