09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LA GULLS COURT درجه هتل B.B
3295000 4195000 2795000 2495000
NA GOA GRANDE درجه هتل B.B
3495000 4395000 2845000 2495000
SUN VILAGE درجه هتل B.B
3595000 4495000 2895000 2495000
SANDALWOOD درجه هتل B.B
3695000 4895000 2895000 2495000
SANDALWOOD درجه هتل B.B
3895000 5095000 2995000 2495000
FORTUNE REGINA درجه هتل B.B
4095000 5695000 3095000 2495000
PARK REGIS GOA درجه هتل B.B
4195000 5795000 3095000 2495000
RESORT RIO درجه هتل B.B
4245000 5795000 3145000 2495000
COUNTRY INN درجه هتل B.B
4245000 5995000 3145000 2495000
HARD ROCK درجه هتل B.B
4295000 6095000 3145000 2495000
O HOTEL درجه هتل B.B
4395000 6195000 3195000 2495000
NOVOTEL SHREM درجه هتل B.B
4795000 6995000 3295000 2495000
CIDADE DE GOA درجه هتل B.B
4795000 6995000 3295000 2495000
NOVOTEL RESORT SPA درجه هتل B.B
4795000 7295000 3395000 2495000
RAMADA CARAVELA درجه هتل B.B
4995000 7595000 3495000 2495000
ZURIWHITE SAND درجه هتل B.B
4995000 7595000 3495000 2495000
GRAND HYATT درجه هتل B.B
5695000 8795000 3695000 2495000
MARRIOT GOA درجه هتل B.B
5795000 8995000 3795000 2495000
PARK HYATT GOA درجه هتل B.B
5995000 9995000 3995000 2495000
W HOTEL GOA درجه هتل B.B
7495000 12995000 4495000 2495000
LA GULLS COURT درجه هتل ALL
3995000 5295000 3095000 2495000
NA GOA GRAND درجه هتل ALL
4095000 5495000 3195000 2495000
SANDALWOOD درجه هتل ALL
4295000 5795000 3295000 2495000
SUN VILLAGE درجه هتل ALL
4295000 5795000 3295000 2495000
FURTUNE REGINA درجه هتل ALL
4295000 5995000 3295000 2495000
SANDALWOOD درجه هتل ALL
4495000 5995000 3395000 2495000
RESORT RIO درجه هتل ALL
4995000 6995000 3495000 2495000
COUNTRY INN درجه هتل ALL
4995000 7295000 3495000 2495000
PARK REFIS GOA درجه هتل ALL
5295000 7495000 3595000 2495000
HARD ROCK درجه هتل ALL
5495000 6995000 3695000 2495000
CIDADE DE GOA درجه هتل ALL
5795000 7995000 3795000 2495000
ZURI WHITE SAND GOA درجه هتل ALL
5995000 8995000 3895000 2495000
NOVOTEL RESORT درجه هتل ALL
6195000 9295000 3995000 2495000
MARRIOT GOA درجه هتل ALL
6995000 9995000 4095000 2495000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
کودک با تخت
2795000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2845000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4895000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
5095000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5695000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4195000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4245000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4245000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
6095000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4395000
نرخ اتاق 1 تخته
6195000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000
نرخ اتاق 1 تخته
6995000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000
نرخ اتاق 1 تخته
6995000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000
نرخ اتاق 1 تخته
7295000
کودک با تخت
3395000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000
نرخ اتاق 1 تخته
7595000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000
نرخ اتاق 1 تخته
7595000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5695000
نرخ اتاق 1 تخته
8795000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5795000
نرخ اتاق 1 تخته
8995000
کودک با تخت
3795000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5995000
نرخ اتاق 1 تخته
9995000
کودک با تخت
3995000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7495000
نرخ اتاق 1 تخته
12995000
کودک با تخت
4495000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5495000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4495000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
کودک با تخت
3395000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4995000
نرخ اتاق 1 تخته
6995000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4995000
نرخ اتاق 1 تخته
7295000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5295000
نرخ اتاق 1 تخته
7495000
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5495000
نرخ اتاق 1 تخته
6995000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5795000
نرخ اتاق 1 تخته
7995000
کودک با تخت
3795000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5995000
نرخ اتاق 1 تخته
8995000
کودک با تخت
3895000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6195000
نرخ اتاق 1 تخته
9295000
کودک با تخت
3995000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6995000
نرخ اتاق 1 تخته
9995000
کودک با تخت
4095000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا هند ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ

مدت اقامت

8 روزه

تاریخ اعتبار

26 اسفند 95 الی 11 فروردین 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3.295.000تومان

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Mahan Air


26 اسفند 95 الی 11 فروردین 96

16:30

00:30

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت ماهان ایر مستقیم به گوا - ویزا - تراسنفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل - خدمات طبق جدول هتل - یک روز گشت شهری بازدید از شهر گوا - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

-نرخ کودک زیر دوسال 500.000 ت می باشد و داشتن گذرنامه برای هر فرد الزامی می باشد.

- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2.000.000 ت به ازای هر صندلی اضافه میگردد.

-مدارک مورد نیاز شامل : اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار + 2 قعه عکس رنگی 5*5 مشخصات فردی-کپی شناسنامه

: Air Line

Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved