لوگو شاهین پرواز

سخنگو وزارت امور خارجه در برار تجدید نظر فروش هواپیما به ایران ساکت نمینشیند

به گفته سخنگو امور خارجه اقای قاسمی در برابر تجدید نظر فروش هواپیما به ایران گفته است که ساکت نمیشینم در برابر این موضوع

1396/3/9

سخنگو وزارت خارجه در برابر هرگونه تجدید نظر خزانه آمریکا برای تجدید نظر برای فروش هواپیما به ایران سخن گفته است

وی در ادامه صحبت خود گفته است که همه گزینه های برجام با یکدیگر قابل پذیرش و مفهوم می باشد و نقص هر گزینه آن نیز غیر قابل قبول می باشد و نیز هیچ دولتی نمی توان برجام را لغو و نقص کند

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com