09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

سخنگو وزارت امور خارجه در برار تجدید نظر فروش هواپیما به ایران ساکت نمینشیند

به گفته سخنگو امور خارجه اقای قاسمی در برابر تجدید نظر فروش هواپیما به ایران گفته است که ساکت نمیشینم در برابر این موضوع

1396/3/9

سخنگو وزارت خارجه در برابر هرگونه تجدید نظر خزانه آمریکا برای تجدید نظر برای فروش هواپیما به ایران سخن گفته است

وی در ادامه صحبت خود گفته است که همه گزینه های برجام با یکدیگر قابل پذیرش و مفهوم می باشد و نقص هر گزینه آن نیز غیر قابل قبول می باشد و نیز هیچ دولتی نمی توان برجام را لغو و نقص کند

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved