لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1399000 تومان
1599000 تومان
1299000 تومان
995000 تومان
1499000 تومان
1859000 تومان
1359000 تومان
995000 تومان
LARA DINC
4
ALL
1559000 تومان
1799000 تومان
1399000 تومان
995000 تومان
ROYAL TOWERS
5
U.ALL
1659000 تومان
1899000 تومان
1399000 تومان
995000 تومان
1859000 تومان
2199000 تومان
1499000 تومان
995000 تومان
ROYAL PALM
5
U.ALL
1859000 تومان
2199000 تومان
1499000 تومان
995000 تومان
DIMA RESORT
5
U.ALL
1899000 تومان
2359000 تومان
1559000 تومان
995000 تومان
YELKEN
5
U.ALL
2099000 تومان
2559000 تومان
1599000 تومان
995000 تومان
2299000 تومان
2799000 تومان
1699000 تومان
995000 تومان
LARA FAMILY
5
U.ALL
2299000 تومان
2899000 تومان
1759000 تومان
995000 تومان
2429000 تومان
3099000 تومان
1799000 تومان
995000 تومان
GRAND PARK
5
U.ALL
2429000 تومان
3199000 تومان
1799000 تومان
995000 تومان
2259000 تومان
2799000 تومان
1699000 تومان
995000 تومان
2359000 تومان
2999000 تومان
1749000 تومان
995000 تومان
2499000 تومان
3099000 تومان
1799000 تومان
995000 تومان
BELCONTI
5
U.ALL
2599000 تومان
3599000 تومان
1899000 تومان
995000 تومان
2699000 تومان
3499000 تومان
1899000 تومان
995000 تومان
BAIA
5
U.ALL
2799000 تومان
3599000 تومان
1999000 تومان
995000 تومان
PORT NATURE
5
U.ALL
2799000 تومان
3599000 تومان
1999000 تومان
995000 تومان
WOW KREMLIN
5
U.ALL
2859000 تومان
3699000 تومان
1999000 تومان
995000 تومان
MIRACLE
5
U.ALL
3099000 تومان
4139000 تومان
2069000 تومان
995000 تومان
SHERWOOD
5
U.ALL
3379000 تومان
4559000 تومان
2179000 تومان
995000 تومان
BARUT LARA
5
U.ALL
3399000 تومان
4569000 تومان
2219000 تومان
995000 تومان
3699000 تومان
4999000 تومان
2399000 تومان
995000 تومان
4299000 تومان
5945000 تومان
2675000 تومان
995000 تومان
4355000 تومان
7775000 تومان
2679000 تومان
995000 تومان
4359000 تومان
6019000 تومان
2679000 تومان
995000 تومان
5459000 تومان
9419000 تومان
3245000 تومان
995000 تومان
MAXX ROYAL
5
U.ALL
6289000 تومان
8919000 تومان
3669000 تومان
995000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1859000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1359000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1559000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1659000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1859000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1499000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1859000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1499000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2359000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1559000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2559000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1759000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2429000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2429000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2359000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1749000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2859000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4139000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2069000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3379000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4559000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2179000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4569000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2219000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4355000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2679000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4359000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6019000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2679000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5459000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9419000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6289000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8919000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3669000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 10 مهر

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6شب

تاریخ اعتبار

10 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار گشت شهری ترانسفر فرودگاهی شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1399000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


تمامی پرواز ها به صورت چارتر بوده و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمی گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد .

کوددک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.


بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج ،6 شب اقامت در هتل ، ترانسفرفرودگاهی،راهنمای فارسی زبان.

: Air Line

Corendon Airlines