لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL

1490000 تومان

1680000 تومان

1250000 تومان

1190000 تومان

kemer
Grand Park Lara درجه هتل U.ALL

1820000 تومان

2050000 تومان

1510000 تومان

1190000 تومان

lara
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL

1960000 تومان

2260000 تومان

1580000 تومان

1190000 تومان

lara
Kervansaray Kundu درجه هتل U.ALL

2030000 تومان

2260000 تومان

1580000 تومان

1190000 تومان

kundu
Wind of Lara درجه هتل U.ALL

2050000 تومان

2400000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

lara
Limak Limra درجه هتل U.ALL

2070000 تومان

2410000 تومان

1610000 تومان

1190000 تومان

kemer
Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL

2100000 تومان

2460000 تومان

1600000 تومان

1190000 تومان

lara
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL

2140000 تومان

2600000 تومان

1620000 تومان

1190000 تومان

lara
Club Sera درجه هتل U.ALL

2160000 تومان

2570000 تومان

1630000 تومان

1190000 تومان

lara
Orange County درجه هتل U.ALL

2250000 تومان

3060000 تومان

1670000 تومان

1190000 تومان

kemer
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL

2280000 تومان

2740000 تومان

1670000 تومان

1190000 تومان

lara
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL

2300000 تومان

3290000 تومان

1670000 تومان

1190000 تومان

lara
Baia Lara درجه هتل U.ALL

2330000 تومان

2810000 تومان

1680000 تومان

1190000 تومان

lara
Royal Wings درجه هتل U.ALL

2330000 تومان

2810000 تومان

1680000 تومان

1190000 تومان

lara
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL

2330000 تومان

2910000 تومان

1680000 تومان

1190000 تومان

belek
Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

2810000 تومان

1730000 تومان

1190000 تومان

lara
Miracle resort درجه هتل U.ALL

2510000 تومان

3090000 تومان

1740000 تومان

1190000 تومان

lara
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3470000 تومان

1780000 تومان

1190000 تومان

KEMER
Mardan Palace درجه هتل U.ALL

2740000 تومان

3710000 تومان

1820000 تومان

1190000 تومان

belek
Ela Quality درجه هتل U.ALL

2760000 تومان

3450000 تومان

1840000 تومان

1190000 تومان

belek
Rixos Sun gate درجه هتل U.ALL

2780000 تومان

3490000 تومان

1850000 تومان

1190000 تومان

KEMER
Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL

2900000 تومان

3640000 تومان

1880000 تومان

1190000 تومان

belek
Calista درجه هتل U.ALL

3110000 تومان

3970000 تومان

1950000 تومان

1190000 تومان

belek
Rixos Premium درجه هتل U.ALL

3110000 تومان

4810000 تومان

1950000 تومان

1190000 تومان

belek
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL

3110000 تومان

4990000 تومان

2350000 تومان

1190000 تومان

lara
Royal Towers Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Kundu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Wind of Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Limak Limra
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2410000 تومان

کودک با تخت

1610000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza Antalya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2570000 تومان

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Adalya Elite Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2740000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Kremlin Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Miracle resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

1740000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

کودک با تخت

1780000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mardan Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

1840000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Sun gate
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3640000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Calista
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4810000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 11 فروردین 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید ساحل تعطیلات جامع

روزهای رفت

چهارشنبه جمعه

روزهای برگشت

چهارشنبه پنجشنبه

مدت اقامت

6شب و7 روز

تاریخ اعتبار

11 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گردد.

@value

: Air Line

Corendon Airlines