لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1490000 تومان
1680000 تومان

1250000 تومان
1190000 تومان
kemer
1820000 تومان
2050000 تومان

1510000 تومان
1190000 تومان
lara
1960000 تومان
2260000 تومان

1580000 تومان
1190000 تومان
lara
2030000 تومان
2260000 تومان

1580000 تومان
1190000 تومان
kundu
Wind of Lara
5
U.ALL
2050000 تومان
2400000 تومان

1590000 تومان
1190000 تومان
lara
Limak Limra
5
U.ALL
2070000 تومان
2410000 تومان

1610000 تومان
1190000 تومان
kemer
2100000 تومان
2460000 تومان

1600000 تومان
1190000 تومان
lara
2140000 تومان
2600000 تومان

1620000 تومان
1190000 تومان
lara
Club Sera
5
U.ALL
2160000 تومان
2570000 تومان

1630000 تومان
1190000 تومان
lara
2250000 تومان
3060000 تومان

1670000 تومان
1190000 تومان
kemer
2280000 تومان
2740000 تومان

1670000 تومان
1190000 تومان
lara
2300000 تومان
3290000 تومان

1670000 تومان
1190000 تومان
lara
Baia Lara
5
U.ALL
2330000 تومان
2810000 تومان

1680000 تومان
1190000 تومان
lara
Royal Wings
5
U.ALL
2330000 تومان
2810000 تومان

1680000 تومان
1190000 تومان
lara
2330000 تومان
2910000 تومان

1680000 تومان
1190000 تومان
belek
2490000 تومان
2810000 تومان

1730000 تومان
1190000 تومان
lara
2510000 تومان
3090000 تومان

1740000 تومان
1190000 تومان
lara
2630000 تومان
3470000 تومان

1780000 تومان
1190000 تومان
KEMER
2740000 تومان
3710000 تومان

1820000 تومان
1190000 تومان
belek
Ela Quality
5
U.ALL
2760000 تومان
3450000 تومان

1840000 تومان
1190000 تومان
belek
2780000 تومان
3490000 تومان

1850000 تومان
1190000 تومان
KEMER
2900000 تومان
3640000 تومان

1880000 تومان
1190000 تومان
belek
Calista
5
U.ALL
3110000 تومان
3970000 تومان

1950000 تومان
1190000 تومان
belek
3110000 تومان
4810000 تومان

1950000 تومان
1190000 تومان
belek
3110000 تومان
4990000 تومان

2350000 تومان
1190000 تومان
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
kundu
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
belek
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lara

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 11 فروردین 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید ساحل تعطیلات جامع

روزهای رفت

چهارشنبه جمعه

روزهای برگشت

چهارشنبه پنجشنبه

مدت اقامت

6شب و7 روز

تاریخ اعتبار

11 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گردد.


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

: Air Line

Corendon Airlines