09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL

1490000 تومان

1680000 تومان

1250000 تومان

1095000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل U.ALL

1840000 تومان

2180000 تومان

1450000 تومان

1095000 تومان

Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL

1860000 تومان

2160000 تومان

1460000 تومان

1095000 تومان

Limak Limra درجه هتل U.ALL

1970000 تومان

2310000 تومان

1510000 تومان

1095000 تومان

Wind of Lara درجه هتل ALL

1950000 تومان

2300000 تومان

1490000 تومان

1095000 تومان

Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL

2000000 تومان

2360000 تومان

1500000 تومان

1095000 تومان

Club Sera درجه هتل U.ALL

2080000 تومان

2470000 تومان

1530000 تومان

1095000 تومان

Orange County درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

2940000 تومان

1550000 تومان

1095000 تومان

Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

2500000 تومان

1530000 تومان

1095000 تومان

Miracle resort درجه هتل U.ALL

2200000 تومان

2690000 تومان

1570000 تومان

1095000 تومان

Baia Lara درجه هتل U.ALL

2190000 تومان

2710000 تومان

1580000 تومان

1095000 تومان

Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL

2230000 تومان

2780000 تومان

1600000 تومان

1095000 تومان

venezia palace درجه هتل U.ALL

2230000 تومان

2780000 تومان

1600000 تومان

1095000 تومان

Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL

2280000 تومان

2870000 تومان

1610000 تومان

1095000 تومان

Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL

2420000 تومان

3060000 تومان

1660000 تومان

1095000 تومان

Royal Wings درجه هتل U.ALL

2420000 تومان

3060000 تومان

1660000 تومان

1095000 تومان

WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL

2510000 تومان

3190000 تومان

1690000 تومان

1095000 تومان

WOW Topkapi درجه هتل U.ALL

2510000 تومان

3190000 تومان

1690000 تومان

1095000 تومان

Ela Quality درجه هتل U.ALL

2600000 تومان

3350000 تومان

1740000 تومان

1095000 تومان

Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3370000 تومان

1730000 تومان

1095000 تومان

Rixos Sun gate درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3390000 تومان

1750000 تومان

1095000 تومان

Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL

2720000 تومان

3540000 تومان

1780000 تومان

1095000 تومان

Calista درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

3870000 تومان

1850000 تومان

1095000 تومان

Rixos Premium درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

4230000 تومان

1850000 تومان

1095000 تومان

Delphin Imperial درجه هتل U.ALL

2970000 تومان

3880000 تومان

1840000 تومان

1095000 تومان

Mardan Palace درجه هتل U.ALL

3290000 تومان

4370000 تومان

1950000 تومان

1095000 تومان

Royal Towers Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2180000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2160000 تومان

کودک با تخت

1460000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Limak Limra
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2310000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Wind of Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza Antalya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2360000 تومان

کودک با تخت

1500000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2470000 تومان

کودک با تخت

1530000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2940000 تومان

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

کودک با تخت

1530000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Miracle resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
venezia palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Adalya Elite Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

1610000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

کودک با تخت

1660000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

کودک با تخت

1660000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Kremlin Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Topkapi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1740000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Sun gate
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3540000 تومان

کودک با تخت

1780000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Calista
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3870000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4230000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

کودک با تخت

1840000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mardan Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4370000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1095000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 18 فروردین 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

18 فروردين 1396

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


- تور آنتالیا - 6 شب و 7 روز

- تاریخ رفت : 18 فروردین

تاریخ برگشت : 24 فروردین

- ساعت رفت : 06:00

- ساعت برگشت : 23:00

پرواز مستقیم آنتالیا - فرودگاه آنتالیا

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

@value

: Air Line

Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه21 خرداد

  ,6 شب و 7 روز

  21 خرداد

  قیمت : ,1390000تومان

  Caspian airlines
 • تور آنتالیا 18 فروردین 96

  ,6 شب و 7 روز

  18 فروردين 1396

  قیمت : ,1490000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا 13 مهر 97

  ,6 شب و 7 روز

  13 مهر 97

  قیمت : ,2790000تومان

  Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved