لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1370000 تومان
1570000 تومان
1160000 تومان
960000 تومان
1370000 تومان
1570000 تومان
1160000 تومان
960000 تومان
1430000 تومان
1700000 تومان
1290000 تومان
960000 تومان
1450000 تومان
1700000 تومان

960000 تومان
1470000 تومان
1760000 تومان

960000 تومان
1490000 تومان
1790000 تومان

960000 تومان
1500000 تومان
1840000 تومان

960000 تومان
1520000 تومان
1850000 تومان

960000 تومان
1540000 تومان
1900000 تومان

960000 تومان
1550000 تومان
1930000 تومان

960000 تومان
1580000 تومان
1990000 تومان
1300000 تومان
960000 تومان
1590000 تومان
1950000 تومان
1270000 تومان
960000 تومان
1620000 تومان
2090000 تومان
1350000 تومان
960000 تومان
شارژ هتل در تاریخ 22-26 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر70 تومان و یک تخته 140 تومان می باشد
1620000 تومان
2050000 تومان
1350000 تومان
960000 تومان
شارژ هتل در تاریخ 24-29 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر70 تومان و یک تخته 140 تومان می باشد
1620000 تومان
2100000 تومان
1320000 تومان
960000 تومان
1640000 تومان
2100000 تومان

960000 تومان
شارژ هتل در تاریخ 22-27 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر170 تومان و یک تخته 340 تومان می باشد
1650000 تومان
2150000 تومان

960000 تومان
1650000 تومان
2120000 تومان
1470000 تومان
960000 تومان
1690000 تومان
2140000 تومان
1500000 تومان
960000 تومان
1690000 تومان
2200000 تومان
1030000 تومان
960000 تومان
1700000 تومان
2250000 تومان
1030000 تومان
960000 تومان
1790000 تومان
2400000 تومان

960000 تومان
1800000 تومان
2450000 تومان
1030000 تومان
960000 تومان
1840000 تومان
2480000 تومان

960000 تومان
1920000 تومان
2680000 تومان
1030000 تومان
960000 تومان
1950000 تومان
2730000 تومان

960000 تومان
2150000 تومان
3060000 تومان

960000 تومان
2190000 تومان
3160000 تومان
1500000 تومان
960000 تومان
2260000 تومان
3360000 تومان

960000 تومان
2290000 تومان
3350000 تومان

960000 تومان
2590000 تومان
4000000 تومان

960000 تومان
2710000 تومان
4290000 تومان
2400000 تومان
960000 تومان
3800000 تومان
6450000 تومان
1700000 تومان
960000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
شارژ هتل در تاریخ 22-26 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر70 تومان و یک تخته 140 تومان می باشد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
شارژ هتل در تاریخ 24-29 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر70 تومان و یک تخته 140 تومان می باشد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
شارژ هتل در تاریخ 22-27 سپتامبر اتاق 2 تخته هر نفر170 تومان و یک تخته 340 تومان می باشد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

960000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی 7 شهریور 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

7 شهریور

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1370000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی دبی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Emirates Airlines


پرواز رفت و برگشت بوئینگ777امارات– ویزا توریستی ( 96 ساعته ) – 3 شب و 4 روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره


گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار

: Air Line

Emirates Airlines