09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Like , Hiltop درجه هتل B.B
660000 770000 650000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 3 شب
Like , Hiltop درجه هتل B.B
700000 840000 680000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 4 شب
Like , Hiltop درجه هتل B.B
820000 1050000 770000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 7 شب
Garden درجه هتل B.B
660000 770000 650000 550000 مرکز شهر 3 شب
Garden درجه هتل B.B
700000 840000 680000 550000 مرکز شهر 4 شب
Garden درجه هتل B.B
820000 1050000 770000 550000 مرکز شهر 7 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B
710000 855000 670000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 3 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B
760000 950000 710000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 4 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B
910000 1235000 830000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 7 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B
710000 855000 670000 550000 مرکز شهر 3 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B
760000 950000 710000 550000 مرکز شهر 4 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B
910000 1235000 830000 550000 مرکز شهر 7 شب
Georgia درجه هتل B.B
725000 855000 670000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 3 شب
Georgia درجه هتل B.B
780000 950000 710000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 4 شب
Georgia درجه هتل B.B
945000 1235000 830000 550000 10 دقیقه تا مرکز شهر 7 شب
Fund درجه هتل B.B
725000 875000 700000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 3 شب
Fund درجه هتل B.B
780000 980000 750000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 4 شب
Fund درجه هتل B.B
945000 1295000 900000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 7 شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B
755000 950000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B
820000 1080000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B
1015000 1470000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B
755000 950000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B
820000 1080000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B
1015000 1470000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Residence Hill درجه هتل B.B
790000 950000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Residence Hill درجه هتل B.B
870000 1080000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Residence Hill درجه هتل B.B
1110000 1470000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Central درجه هتل B.B
830000 1085000 755000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 3شب
Central درجه هتل B.B
920000 1260000 820000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 4شب
Central درجه هتل B.B
1190000 1785000 1015000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 7شب
Gng درجه هتل B.B
830000 1085000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Gng درجه هتل B.B
920000 1260000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Gng درجه هتل B.B
1190000 1785000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B
890000 1210000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B
1000000 1430000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B
1330000 2090000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Iveria Inn درجه هتل B.B
890000 1210000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Iveria Inn درجه هتل B.B
1000000 1430000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Iveria Inn درجه هتل B.B
1330000 2090000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B
890000 1210000 755000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 3شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B
1000000 1430000 820000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 4شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B
1330000 2090000 1015000 550000 15 دقیقه تا مرکز شهر 7شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B
890000 1210000 755000 550000 مرکز شهر 3شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B
1000000 1430000 820000 550000 مرکز شهر 4شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B
1330000 2090000 1015000 550000 مرکز شهر 7شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B
1055000 1535000 950000 550000 مرکز شهر 3شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B
1220000 1860000 1080000 550000 مرکز شهر 4شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B
1715000 2835000 1470000 550000 مرکز شهر 7شب
Museum درجه هتل B.B
1145000 1730000 950000 550000 مرکز شهر 3شب
Museum درجه هتل B.B
1340000 2120000 1080000 550000 مرکز شهر 4شب
Museum درجه هتل B.B
1925000 3290000 1470000 550000 مرکز شهر 7شب
Holiday Inn درجه هتل B.B
1145000 1730000 950000 550000 مرکز شهر 3شب
Holiday Inn درجه هتل B.B
1340000 2120000 1080000 550000 مرکز شهر 4شب
Holiday Inn درجه هتل B.B
1925000 3290000 1470000 550000 مرکز شهر 7شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B
1145000 1730000 950000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 3 شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B
1340000 2120000 1080000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 4 شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B
1925000 3290000 1470000 550000 20 دقیقه تا مرکز شهر 7 شب
Mercure درجه هتل B.B
1215000 1860000 950000 550000 مرکز شهر 3 شب
Mercure درجه هتل B.B
1435000 2295000 1080000 550000 مرکز شهر 4 شب
Mercure درجه هتل B.B
2095000 3600000 1470000 550000 مرکز شهر 7 شب
Ambassadori درجه هتل B.B
1490000 2260000 1215000 550000 مرکز شهر 3 شب
Ambassadori درجه هتل B.B
1790000 2820000 1435000 550000 مرکز شهر 4 شب
Ambassadori درجه هتل B.B
2690000 4500000 2095000 550000 مرکز شهر 7 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B
1490000 2380000 1215000 550000 مرکز شهر 3 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B
1790000 2990000 1435000 550000 مرکز شهر 4 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B
2690000 4820000 2095000 550000 مرکز شهر 7 شب
The Biltmore درجه هتل B.B
1600000 2640000 1215000 550000 مرکز شهر 3 شب
The Biltmore درجه هتل B.B
1950000 3330000 1435000 550000 مرکز شهر 4 شب
The Biltmore درجه هتل B.B
3000000 5400000 2095000 550000 مرکز شهر 7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
660000
نرخ اتاق 1 تخته
770000
کودک با تخت
650000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
700000
نرخ اتاق 1 تخته
840000
کودک با تخت
680000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
820000
نرخ اتاق 1 تخته
1050000
کودک با تخت
770000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
660000
نرخ اتاق 1 تخته
770000
کودک با تخت
650000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
700000
نرخ اتاق 1 تخته
840000
کودک با تخت
680000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
820000
نرخ اتاق 1 تخته
1050000
کودک با تخت
770000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
710000
نرخ اتاق 1 تخته
855000
کودک با تخت
670000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
760000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
710000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
910000
نرخ اتاق 1 تخته
1235000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
710000
نرخ اتاق 1 تخته
855000
کودک با تخت
670000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
760000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
710000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
910000
نرخ اتاق 1 تخته
1235000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
725000
نرخ اتاق 1 تخته
855000
کودک با تخت
670000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
780000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
710000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
945000
نرخ اتاق 1 تخته
1235000
کودک با تخت
830000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
725000
نرخ اتاق 1 تخته
875000
کودک با تخت
700000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
780000
نرخ اتاق 1 تخته
980000
کودک با تخت
750000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
945000
نرخ اتاق 1 تخته
1295000
کودک با تخت
900000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
755000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
820000
نرخ اتاق 1 تخته
1080000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1015000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
755000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
820000
نرخ اتاق 1 تخته
1080000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1015000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
790000
نرخ اتاق 1 تخته
950000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
870000
نرخ اتاق 1 تخته
1080000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1110000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
830000
نرخ اتاق 1 تخته
1085000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
920000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1785000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
830000
نرخ اتاق 1 تخته
1085000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
920000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1785000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
1210000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1430000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
1210000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1430000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
1210000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1430000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
1210000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1000000
نرخ اتاق 1 تخته
1430000
کودک با تخت
820000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1055000
نرخ اتاق 1 تخته
1535000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1860000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1715000
نرخ اتاق 1 تخته
2835000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1730000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000
نرخ اتاق 1 تخته
2120000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1925000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1730000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000
نرخ اتاق 1 تخته
2120000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1925000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1730000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000
نرخ اتاق 1 تخته
2120000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1925000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1215000
نرخ اتاق 1 تخته
1860000
کودک با تخت
950000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1435000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1080000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
3600000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
2260000
کودک با تخت
1215000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2820000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
2380000
کودک با تخت
1215000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
4820000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2640000
کودک با تخت
1215000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
3 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
3330000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
4 شب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3000000
نرخ اتاق 1 تخته
5400000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
550000
موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
7 شب

نام تور برنامه ریزی شده

تور تفلیس گرجستان ویژه زمستان 95

روزهای رفت

دوشنبه پنجشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب، 4 شب و 7 شب

تاریخ اعتبار

27 دی تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری صبحانه بوفه راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

660.000تومان

کد آپارات

slITH

لینک تور مرتبط

http://www.shahinparvaz.com/هزینه-تور-تفلیس-گرجستان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Taban Air


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت پرواز تابان ایر، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت خرید، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به گرجستان 6 ماه می باشد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.

مسولیت هرگونه خروج از کشور و اعتبار پاسپورت بعهده خود مسافر می باشد.

: Air Line

Taban Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved