لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Like , Hiltop درجه هتل B.B

660000 تومان

770000 تومان

650000 تومان

550000 تومان

3 شب
Like , Hiltop درجه هتل B.B

700000 تومان

840000 تومان

680000 تومان

550000 تومان

4 شب
Like , Hiltop درجه هتل B.B

820000 تومان

1050000 تومان

770000 تومان

550000 تومان

7 شب
Garden درجه هتل B.B

660000 تومان

770000 تومان

650000 تومان

550000 تومان

3 شب
Garden درجه هتل B.B

700000 تومان

840000 تومان

680000 تومان

550000 تومان

4 شب
Garden درجه هتل B.B

820000 تومان

1050000 تومان

770000 تومان

550000 تومان

7 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B

710000 تومان

855000 تومان

670000 تومان

550000 تومان

3 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B

760000 تومان

950000 تومان

710000 تومان

550000 تومان

4 شب
Kopala Tskneti, Mereddian درجه هتل B.B

910000 تومان

1235000 تومان

830000 تومان

550000 تومان

7 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B

710000 تومان

855000 تومان

670000 تومان

550000 تومان

3 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B

760000 تومان

950000 تومان

710000 تومان

550000 تومان

4 شب
Log Inn Boutique درجه هتل B.B

910000 تومان

1235000 تومان

830000 تومان

550000 تومان

7 شب
Georgia درجه هتل B.B

725000 تومان

855000 تومان

670000 تومان

550000 تومان

3 شب
Georgia درجه هتل B.B

780000 تومان

950000 تومان

710000 تومان

550000 تومان

4 شب
Georgia درجه هتل B.B

945000 تومان

1235000 تومان

830000 تومان

550000 تومان

7 شب
Fund درجه هتل B.B

725000 تومان

875000 تومان

700000 تومان

550000 تومان

3 شب
Fund درجه هتل B.B

780000 تومان

980000 تومان

750000 تومان

550000 تومان

4 شب
Fund درجه هتل B.B

945000 تومان

1295000 تومان

900000 تومان

550000 تومان

7 شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B

755000 تومان

950000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B

820000 تومان

1080000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Lords, Elegance درجه هتل B.B

1015000 تومان

1470000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B

755000 تومان

950000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B

820000 تومان

1080000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Terrace Avlabari درجه هتل B.B

1015000 تومان

1470000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Residence Hill درجه هتل B.B

790000 تومان

950000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Residence Hill درجه هتل B.B

870000 تومان

1080000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Residence Hill درجه هتل B.B

1110000 تومان

1470000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Central درجه هتل B.B

830000 تومان

1085000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Central درجه هتل B.B

920000 تومان

1260000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Central درجه هتل B.B

1190000 تومان

1785000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Gng درجه هتل B.B

830000 تومان

1085000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Gng درجه هتل B.B

920000 تومان

1260000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Gng درجه هتل B.B

1190000 تومان

1785000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B

890000 تومان

1210000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B

1000000 تومان

1430000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Primavera, Dolabauri درجه هتل B.B

1330000 تومان

2090000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Iveria Inn درجه هتل B.B

890000 تومان

1210000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Iveria Inn درجه هتل B.B

1000000 تومان

1430000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Iveria Inn درجه هتل B.B

1330000 تومان

2090000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B

890000 تومان

1210000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B

1000000 تومان

1430000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Golden Palace, Patrioti درجه هتل B.B

1330000 تومان

2090000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B

890000 تومان

1210000 تومان

755000 تومان

550000 تومان

3شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B

1000000 تومان

1430000 تومان

820000 تومان

550000 تومان

4شب
Colombi, Vilton درجه هتل B.B

1330000 تومان

2090000 تومان

1015000 تومان

550000 تومان

7شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B

1055000 تومان

1535000 تومان

950000 تومان

550000 تومان

3شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B

1220000 تومان

1860000 تومان

1080000 تومان

550000 تومان

4شب
Art Boutique, Astoria درجه هتل B.B

1715000 تومان

2835000 تومان

1470000 تومان

550000 تومان

7شب
Museum درجه هتل B.B

1145000 تومان

1730000 تومان

950000 تومان

550000 تومان

3شب
Museum درجه هتل B.B

1340000 تومان

2120000 تومان

1080000 تومان

550000 تومان

4شب
Museum درجه هتل B.B

1925000 تومان

3290000 تومان

1470000 تومان

550000 تومان

7شب
Holiday Inn درجه هتل B.B

1145000 تومان

1730000 تومان

950000 تومان

550000 تومان

3شب
Holiday Inn درجه هتل B.B

1340000 تومان

2120000 تومان

1080000 تومان

550000 تومان

4شب
Holiday Inn درجه هتل B.B

1925000 تومان

3290000 تومان

1470000 تومان

550000 تومان

7شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B

1145000 تومان

1730000 تومان

950000 تومان

550000 تومان

3 شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B

1340000 تومان

2120000 تومان

1080000 تومان

550000 تومان

4 شب
Hotels & Preference درجه هتل B.B

1925000 تومان

3290000 تومان

1470000 تومان

550000 تومان

7 شب
Mercure درجه هتل B.B

1215000 تومان

1860000 تومان

950000 تومان

550000 تومان

3 شب
Mercure درجه هتل B.B

1435000 تومان

2295000 تومان

1080000 تومان

550000 تومان

4 شب
Mercure درجه هتل B.B

2095000 تومان

3600000 تومان

1470000 تومان

550000 تومان

7 شب
Ambassadori درجه هتل B.B

1490000 تومان

2260000 تومان

1215000 تومان

550000 تومان

3 شب
Ambassadori درجه هتل B.B

1790000 تومان

2820000 تومان

1435000 تومان

550000 تومان

4 شب
Ambassadori درجه هتل B.B

2690000 تومان

4500000 تومان

2095000 تومان

550000 تومان

7 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B

1490000 تومان

2380000 تومان

1215000 تومان

550000 تومان

3 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B

1790000 تومان

2990000 تومان

1435000 تومان

550000 تومان

4 شب
Radisson Blu درجه هتل B.B

2690000 تومان

4820000 تومان

2095000 تومان

550000 تومان

7 شب
The Biltmore درجه هتل B.B

1600000 تومان

2640000 تومان

1215000 تومان

550000 تومان

3 شب
The Biltmore درجه هتل B.B

1950000 تومان

3330000 تومان

1435000 تومان

550000 تومان

4 شب
The Biltmore درجه هتل B.B

3000000 تومان

5400000 تومان

2095000 تومان

550000 تومان

7 شب
Like , Hiltop
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

770000 تومان

کودک با تخت

650000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Like , Hiltop
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840000 تومان

کودک با تخت

680000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Like , Hiltop
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

کودک با تخت

770000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

770000 تومان

کودک با تخت

650000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840000 تومان

کودک با تخت

680000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

کودک با تخت

770000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kopala Tskneti, Mereddian
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

855000 تومان

کودک با تخت

670000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kopala Tskneti, Mereddian
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

710000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kopala Tskneti, Mereddian
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1235000 تومان

کودک با تخت

830000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Log Inn Boutique
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

855000 تومان

کودک با تخت

670000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Log Inn Boutique
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

710000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Log Inn Boutique
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1235000 تومان

کودک با تخت

830000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Georgia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

855000 تومان

کودک با تخت

670000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Georgia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

710000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Georgia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1235000 تومان

کودک با تخت

830000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fund
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

875000 تومان

کودک با تخت

700000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fund
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

980000 تومان

کودک با تخت

750000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fund
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

کودک با تخت

900000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lords, Elegance
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

755000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lords, Elegance
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1080000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lords, Elegance
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Terrace Avlabari
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

755000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Terrace Avlabari
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1080000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Terrace Avlabari
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Residence Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Residence Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1080000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Residence Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Central
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1085000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Central
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1260000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Central
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1785000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Gng
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1085000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Gng
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1260000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Gng
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1785000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Primavera, Dolabauri
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1210000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Primavera, Dolabauri
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Primavera, Dolabauri
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Iveria Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1210000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Iveria Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Iveria Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Palace, Patrioti
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1210000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Palace, Patrioti
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Palace, Patrioti
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Colombi, Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1210000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Colombi, Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1430000 تومان

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Colombi, Vilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Art Boutique, Astoria
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1055000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1535000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Art Boutique, Astoria
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1860000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Art Boutique, Astoria
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2835000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Museum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1730000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Museum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2120000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Museum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1730000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2120000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotels & Preference
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1730000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotels & Preference
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2120000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotels & Preference
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1860000 تومان

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3600000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ambassadori
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

کودک با تخت

1215000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ambassadori
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

کودک با تخت

1435000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ambassadori
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1215000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1435000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4820000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Biltmore
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2640000 تومان

کودک با تخت

1215000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Biltmore
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

1435000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Biltmore
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

550000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تفلیس گرجستان ویژه زمستان 95

روزهای رفت

دوشنبه پنجشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب، 4 شب و 7 شب

تاریخ اعتبار

27 دی تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری صبحانه بوفه راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

660.000تومان

کد آپارات

slITH

لینک تور مرتبط

http://www.shahinparvaz.com/هزینه-تور-تفلیس-گرجستان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Taban Air


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت پرواز تابان ایر، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت خرید، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به گرجستان 6 ماه می باشد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.

@value

: Air Line

Taban Air