لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
660000 تومان
770000 تومان

650000 تومان
550000 تومان
3 شب
700000 تومان
840000 تومان

680000 تومان
550000 تومان
4 شب
820000 تومان
1050000 تومان

770000 تومان
550000 تومان
7 شب
Garden
3
B.B
660000 تومان
770000 تومان

650000 تومان
550000 تومان
3 شب
Garden
3
B.B
700000 تومان
840000 تومان

680000 تومان
550000 تومان
4 شب
Garden
3
B.B
820000 تومان
1050000 تومان

770000 تومان
550000 تومان
7 شب
710000 تومان
855000 تومان

670000 تومان
550000 تومان
3 شب
760000 تومان
950000 تومان

710000 تومان
550000 تومان
4 شب
910000 تومان
1235000 تومان

830000 تومان
550000 تومان
7 شب
710000 تومان
855000 تومان

670000 تومان
550000 تومان
3 شب
760000 تومان
950000 تومان

710000 تومان
550000 تومان
4 شب
910000 تومان
1235000 تومان

830000 تومان
550000 تومان
7 شب
Georgia
3
B.B
725000 تومان
855000 تومان

670000 تومان
550000 تومان
3 شب
Georgia
3
B.B
780000 تومان
950000 تومان

710000 تومان
550000 تومان
4 شب
Georgia
3
B.B
945000 تومان
1235000 تومان

830000 تومان
550000 تومان
7 شب
Fund
3
B.B
725000 تومان
875000 تومان

700000 تومان
550000 تومان
3 شب
Fund
3
B.B
780000 تومان
980000 تومان

750000 تومان
550000 تومان
4 شب
Fund
3
B.B
945000 تومان
1295000 تومان

900000 تومان
550000 تومان
7 شب
755000 تومان
950000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
820000 تومان
1080000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1015000 تومان
1470000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
755000 تومان
950000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
820000 تومان
1080000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1015000 تومان
1470000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
790000 تومان
950000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
870000 تومان
1080000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1110000 تومان
1470000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
Central
3
B.B
830000 تومان
1085000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
Central
3
B.B
920000 تومان
1260000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
Central
3
B.B
1190000 تومان
1785000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
Gng
4
B.B
830000 تومان
1085000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
Gng
4
B.B
920000 تومان
1260000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
Gng
4
B.B
1190000 تومان
1785000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
890000 تومان
1210000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
1000000 تومان
1430000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1330000 تومان
2090000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
890000 تومان
1210000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
1000000 تومان
1430000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1330000 تومان
2090000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
890000 تومان
1210000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
1000000 تومان
1430000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1330000 تومان
2090000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
890000 تومان
1210000 تومان

755000 تومان
550000 تومان
3شب
1000000 تومان
1430000 تومان

820000 تومان
550000 تومان
4شب
1330000 تومان
2090000 تومان

1015000 تومان
550000 تومان
7شب
1055000 تومان
1535000 تومان

950000 تومان
550000 تومان
3شب
1220000 تومان
1860000 تومان

1080000 تومان
550000 تومان
4شب
1715000 تومان
2835000 تومان

1470000 تومان
550000 تومان
7شب
Museum
4
B.B
1145000 تومان
1730000 تومان

950000 تومان
550000 تومان
3شب
Museum
4
B.B
1340000 تومان
2120000 تومان

1080000 تومان
550000 تومان
4شب
Museum
4
B.B
1925000 تومان
3290000 تومان

1470000 تومان
550000 تومان
7شب
1145000 تومان
1730000 تومان

950000 تومان
550000 تومان
3شب
1340000 تومان
2120000 تومان

1080000 تومان
550000 تومان
4شب
1925000 تومان
3290000 تومان

1470000 تومان
550000 تومان
7شب
1145000 تومان
1730000 تومان

950000 تومان
550000 تومان
3 شب
1340000 تومان
2120000 تومان

1080000 تومان
550000 تومان
4 شب
1925000 تومان
3290000 تومان

1470000 تومان
550000 تومان
7 شب
Mercure
4
B.B
1215000 تومان
1860000 تومان

950000 تومان
550000 تومان
3 شب
Mercure
4
B.B
1435000 تومان
2295000 تومان

1080000 تومان
550000 تومان
4 شب
Mercure
4
B.B
2095000 تومان
3600000 تومان

1470000 تومان
550000 تومان
7 شب
1490000 تومان
2260000 تومان

1215000 تومان
550000 تومان
3 شب
1790000 تومان
2820000 تومان

1435000 تومان
550000 تومان
4 شب
2690000 تومان
4500000 تومان

2095000 تومان
550000 تومان
7 شب
1490000 تومان
2380000 تومان

1215000 تومان
550000 تومان
3 شب
1790000 تومان
2990000 تومان

1435000 تومان
550000 تومان
4 شب
2690000 تومان
4820000 تومان

2095000 تومان
550000 تومان
7 شب
1600000 تومان
2640000 تومان

1215000 تومان
550000 تومان
3 شب
1950000 تومان
3330000 تومان

1435000 تومان
550000 تومان
4 شب
3000000 تومان
5400000 تومان

2095000 تومان
550000 تومان
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

725000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

875000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

755000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1015000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

755000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1015000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1470000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1085000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1785000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
Gng
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1085000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
Gng
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
Gng
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1785000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1055000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1535000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1715000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2835000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1215000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب

نام تور برنامه ریزی شده

تور تفلیس گرجستان ویژه زمستان 95

روزهای رفت

دوشنبه پنجشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب، 4 شب و 7 شب

تاریخ اعتبار

27 دی تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری صبحانه بوفه راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

660.000تومان

کد آپارات

slITH

لینک تور مرتبط

http://www.shahinparvaz.com/هزینه-تور-تفلیس-گرجستان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Taban Air


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت پرواز تابان ایر، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت خرید، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

حداقل اعتبار پاسپورت برای ورود به گرجستان 6 ماه می باشد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.


مسولیت هرگونه خروج از کشور و اعتبار پاسپورت بعهده خود مسافر می باشد.

: Air Line

Taban Air