لوگو شاهین پرواز
  • FBGH.jpg FBGH.jpg
  • 1034445-v20-16.jpg 1034445-v20-16.jpg
  • 20150425_082810.jpg 20150425_082810.jpg

هواپیماهای ATR فرودگاه های تعطیل و نیمه فعال را فعال می کند

مشاور وزیر خبر داده است که با ورود هواپیماهای ATR حداقل روزانه سه پرواز به این فرودگاه ها انجام می شود

1396/2/13

مشاور وزیر گفته است که به دلیل اینکه پرواز هواپیماهای پهن پیکر با ظرفیت های 200-300 نفره به فرودگاههای چون یاسوج همدان و یا...صرفه اقتصادی ندارد از این رو با ورود این هواپیماهای کوچک با ظرفیت 70-80 نفره این پرواز ها صرفه اقتصادی دارد و این فرودگاههای کوچک فعال شده

www.shahinparvaz.com

شاهین پرواز سما