لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2695000 تومان
3095000 تومان
2295000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
2895000 تومان
3295000 تومان
2495000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
2995000 تومان
3395000 تومان
2495000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3345000 تومان
3895000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3365000 تومان
4365000 تومان
2890000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3395000 تومان
3995000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3395000 تومان
3995000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3465000 تومان
4335000 تومان
2890000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
KREMLIN
5
U.ALL
3465000 تومان
4335000 تومان
2890000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
SUENO GOLF
5
U.ALL
3495000 تومان
4095000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
3665000 تومان
4565000 تومان
2890000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
TITANIC LARA
5
U.ALL
3865000 تومان
4965000 تومان
2995000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
DELPHIN DIVA
5
U.ALL
3965000 تومان
4965000 تومان
2990000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
KAYA PLAZZO
5
U.ALL
3965000 تومان
4765000 تومان
2990000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
SUENO DELUXE
5
U.ALL
4195000 تومان
5195000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4165000 تومان
5395000 تومان
3090000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
ROYAL WINGS
5
U.ALL
4195000 تومان
5395000 تومان
3190000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4195000 تومان
5395000 تومان
3190000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4365000 تومان
5565000 تومان
3190000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4665000 تومان
6265000 تومان
3490000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4765000 تومان
6465000 تومان
3590000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
4765000 تومان
6465000 تومان
3590000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
REGNUM
5
U.ALL
5595000 تومان
7295000 تومان
2695000 تومان
1895000 تومان
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3465000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4335000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3465000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4335000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4565000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3865000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3965000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3965000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4765000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4165000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5565000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4765000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6465000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4765000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6465000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
اعتبار آفر تا پایان جمعه 30 بهمن

نام تور برنامه ریزی شده

آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

نوع تور

ورزش های آبی ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7روز

تاریخ اعتبار

27 الی 29 اسفند و 1و4و5و6و7 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.595.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس و اطلس ترک-6شب اقامت در هتل-ترانسفر فرودگاهی-راهنما-بیمه مسافرتی

رفت اطلس:27و28و29 اسفند و 1و4و5و6و7 فروردین


پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد است.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد.گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی میباشد. آژانس هیچگونه مسئولیتی برای ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.رفت پگاسوس:27و28و29 اسفند و 4و5و6 فروردین

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند تا 9 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  sun express
 • تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند الی 7 فروردین

  قیمت : ,2585000تومان

  sun express
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air