لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1490000 تومان
1680000 تومان
1250000 تومان
1095000 تومان
1840000 تومان
2180000 تومان
1450000 تومان
1095000 تومان
1860000 تومان
2160000 تومان
1460000 تومان
1095000 تومان
Limak Limra
5
U.ALL
1970000 تومان
2310000 تومان
1510000 تومان
1095000 تومان
1950000 تومان
2300000 تومان
1490000 تومان
1095000 تومان
2000000 تومان
2360000 تومان
1500000 تومان
1095000 تومان
Club Sera
5
U.ALL
2080000 تومان
2470000 تومان
1530000 تومان
1095000 تومان
2090000 تومان
2940000 تومان
1550000 تومان
1095000 تومان
2090000 تومان
2500000 تومان
1530000 تومان
1095000 تومان
2200000 تومان
2690000 تومان
1570000 تومان
1095000 تومان
Baia Lara
5
U.ALL
2190000 تومان
2710000 تومان
1580000 تومان
1095000 تومان
2230000 تومان
2780000 تومان
1600000 تومان
1095000 تومان
2230000 تومان
2780000 تومان
1600000 تومان
1095000 تومان
2280000 تومان
2870000 تومان
1610000 تومان
1095000 تومان
2420000 تومان
3060000 تومان
1660000 تومان
1095000 تومان
Royal Wings
5
U.ALL
2420000 تومان
3060000 تومان
1660000 تومان
1095000 تومان
2510000 تومان
3190000 تومان
1690000 تومان
1095000 تومان
WOW Topkapi
5
U.ALL
2510000 تومان
3190000 تومان
1690000 تومان
1095000 تومان
Ela Quality
5
U.ALL
2600000 تومان
3350000 تومان
1740000 تومان
1095000 تومان
2630000 تومان
3370000 تومان
1730000 تومان
1095000 تومان
2630000 تومان
3390000 تومان
1750000 تومان
1095000 تومان
2720000 تومان
3540000 تومان
1780000 تومان
1095000 تومان
Calista
5
U.ALL
2950000 تومان
3870000 تومان
1850000 تومان
1095000 تومان
2950000 تومان
4230000 تومان
1850000 تومان
1095000 تومان
2970000 تومان
3880000 تومان
1840000 تومان
1095000 تومان
3290000 تومان
4370000 تومان
1950000 تومان
1095000 تومان
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 18 فروردین 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

18 فروردين 1396

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1490000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


- تور آنتالیا - 6 شب و 7 روز

- تاریخ رفت : 18 فروردین

تاریخ برگشت : 24 فروردین

- ساعت رفت : 06:00

- ساعت برگشت : 23:00

پرواز مستقیم آنتالیا - فرودگاه آنتالیا

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان


نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گرد

: Air Line

Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه21 خرداد

  ,6 شب و 7 روز

  21 خرداد

  قیمت : ,1390000تومان

  Caspian airlines
 • تور آنتالیا 18 فروردین 96

  ,6 شب و 7 روز

  18 فروردين 1396

  قیمت : ,1490000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه 1 آذر

  ,6 شب و 7 روز

  1 آذر

  قیمت :

  Mahan Air